LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

Thủ tục đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ có thể được miễn chấp hành án nếu đáp ứng đủ các điều kiện được miễn theo quy định. Vậy thủ tục đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được thực hiện như thế nào?

16/11/2018


Điều kiện miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Điều kiện miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Người bị phạt cải tạo không giam giữ có thể được Tòa án cấp huyện hoặc Tòa án quân sự khu vực quyết định miễn chấp hành án phạt khi có đủ các điều kiện miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ theo quy định.

15/11/2018


Thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được thực hiện như thế nào?

15/11/2018


Giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong trường hợp đặc biệt

Giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong trường hợp đặc biệt

Trong một số trường hợp đặc biệt, người chấp hành  án sẽ được giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

15/11/2018


Mức giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Mức giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ mỗi năm được xét giảm thời hạn chấp hành án một lần. Vậy mức giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được quy định như thế nào?

15/11/2018


Điều kiện giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Điều kiện giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực quyết định giảm thời hạn chấp hành án khi có đủ các điều kiện giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ theo quy định.

15/11/2018


Việc lao động, học tập của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Việc lao động, học tập của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Việc lao động, học tập của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được quy định như thế nào?

15/11/2018


Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Cải tạo không giam giữ là một trong những hình phạt đối với người phạm tội hiện nay. Khi chấp hành án phạt này, người phạm tội phải thực hiện các nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ theo quy định.

15/11/2018


Thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

Thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 06 tháng đến 03 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm theo quy định mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội. Vậy thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ được quy định như thế nào?

15/11/2018


Thi hành án phạt cảnh cáo

Thi hành án phạt cảnh cáo

Hình phạt cảnh cáo được thi hành ngay tại phiên tòa do Tòa án tuyên. Vậy việc thi hành án phạt cảnh cáo được thực hiện như thế nào?

15/11/2018


Trách nhiệm của gia đình người được hưởng án treo

Trách nhiệm của gia đình người được hưởng án treo

Khi một người được hưởng án treo thì trách nhiệm của gia đình người được hưởng án treo được quy định như thế nào?

14/11/2018


Người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc

Người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc

Việc giải quyết trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc được quy định như thế nào?

14/11/2018


Việc lao động, học tập của người được hưởng án treo

Việc lao động, học tập của người được hưởng án treo

Việc lao động, học tập của người được hưởng án treo được quy định như thế nào?

14/11/2018


Nghĩa vụ của người được hưởng án treo

Nghĩa vụ của người được hưởng án treo

Người được hưởng án treo phải chấp hành các nghĩa vụ trong quá trình chấp hành án. Vậy nghĩa vụ của người được hưởng án treo được quy định như thế nào?

14/11/2018


Thi hành quyết định thi hành án treo

Thi hành quyết định thi hành án treo

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù. Vậy việc thi hành quyết định thi hành án treo được quy định...

14/11/2018


Trình tự, thủ tục buộc phải chấp hành án phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

Trình tự, thủ tục buộc phải chấp hành án phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

Người được hưởng án treo có thể bị Tòa án buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo nếu đang trong thời gian thử thách mà cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên. Vậy trình tự, thủ tục buộc phải chấp hành án phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo được thực hiện như thế nào?

14/11/2018


Trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách của án treo nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Vậy trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của án treo được thực hiện như thế nào?

14/11/2018


Điều kiện rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Điều kiện rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Người được hưởng án treo có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo khi có đủ các điều kiện. Vậy điều kiện rút ngắn thời gian thử thách của án treo được quy định như thế nào?

14/11/2018


Nội dung của bản án tuyên người bị kết án phạt tù được hưởng án treo

Nội dung của bản án tuyên người bị kết án phạt tù được hưởng án treo

Nội dung của bản án tuyên người bị kết án phạt tù được hưởng án treo được quy định như thế nào?

14/11/2018


Những trường hợp không cho hưởng án treo

Những trường hợp không cho hưởng án treo

Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo theo quy định. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp không cho hưởng án treo.

14/11/2018


bttop