LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

Quyền và nghĩa vụ của người chưa thành niên bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Quyền và nghĩa vụ của người chưa thành niên bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Quyền và nghĩa vụ của người chưa thành niên bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào?

21/11/2018


Thủ tục thi hành biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

Thủ tục thi hành biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

Thủ tục thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được thực hiện như thế nào?

21/11/2018


Những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành biện pháp tư pháp

Những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành biện pháp tư pháp

Trong quá trình thi hành biện pháp tư pháp, các cơ quan, cá nhân, tổ chức không được thực hiện những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành biện pháp tư pháp theo quy định.

19/11/2018


Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp

Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp

Tòa án có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp tư pháp đối với cá nhân phạm tội và pháp nhân thương mại phạm tội . Vậy quyết định áp dụng biện pháp tư pháp bao gồm những nội dung gì?

19/11/2018


Nguyên tắc thi hành biện pháp tư pháp

Nguyên tắc thi hành biện pháp tư pháp

Việc thi hành biện pháp tư pháp phải tuân thủ các nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Vậy nguyên tắc thi hành biện pháp tư pháp được quy định như thế nào?

19/11/2018


Trách nhiệm thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ

Trách nhiệm thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ

Hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ là một trong những hình phạt bổ sung quy định trong Bộ luật hình sự. Vậy trách nhiệm thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ được quy định như thế nào?

19/11/2018


Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ

Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ

Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ được quy định như thế nào?

19/11/2018


Thủ tục thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Thủ tục thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Thủ tục thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được thực hiện như thế nào?

19/11/2018


Hình phạt tước một số quyền công dân

Hình phạt tước một số quyền công dân

Tước một số quyền công dân là một trong những hình phạt được quy định của Bộ luật hình sự. Vậy công dân có thể bị tước các quyền công dân nào?

19/11/2018


Thủ tục thi hành án phạt tước một số quyền công dân

Thủ tục thi hành án phạt tước một số quyền công dân

Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật hình sự quy định, thì bị tước một hoặc một số quyền công dân. Vậy thủ tục thi hành án phạt tước một số quyền công dân được thực hiện như thế nào?

19/11/2018


Chi phí trục xuất

Chi phí trục xuất

Khi một người i chấp hành án phạt trục xuất thì người đó phải chịu chi phí trục xuất theo quy định.

17/11/2018


Tiến hành buộc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam

Tiến hành buộc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam

Khi tiến hành buộc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với người bị trục xuất, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi lập hồ sơ thi hành án quyết định về thời gian xuất cảnh, nhưng không được quá thời hạn ghi trong quyết định thi hành án của Tòa án hoặc quá thời hạn quy định của pháp luật.

17/11/2018


Cấp phép xuất cảnh cho người bị trục xuất

Cấp phép xuất cảnh cho người bị trục xuất

Cơ quan thi hành án phải xem xét trong một số trường hợp đề nghị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp phép xuất cảnh cho người bị trục xuất theo quy định.

17/11/2018


Giải quyết cho nhận tử thi, hài cốt, tro cốt người bị trục xuất

Giải quyết cho nhận tử thi, hài cốt, tro cốt người bị trục xuất

Trường hợp người bị trục xuất chết mà thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người đó đề nghị được nhận tử thi về an táng, thì phải có đơn đề nghị gửi đến cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi lập hồ sơ thi hành án để xem xét, quyết định giải quyết cho nhận tử thi, hài cốt, tro cốt người bị trục xuất theo quy định.

17/11/2018


Người phải chấp hành án phạt trục xuất bị bệnh hoặc chết

Người phải chấp hành án phạt trục xuất bị bệnh hoặc chết

Khi người phải chấp hành án phạt trục xuất bị bệnh hoặc chết thì sẽ giải quyết như thế nào?

17/11/2018


Người phải chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn

Người phải chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn

Trong thời gian lưu trú chờ xuất cảnh người phải chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn thì giải quyết như thế nào?

16/11/2018


Chỉ định nơi lưu trú cho những người bị thi hành án phạt trục xuất

Chỉ định nơi lưu trú cho những người bị thi hành án phạt trục xuất

Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi lập hồ sơ thi hành án phải ra quyết định chỉ định nơi lưu trú đối với người bị trục xuất trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định.

16/11/2018


Lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

Lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

Trong thời gian chờ xuất cảnh, người chấp hành án phạt trục xuất phải lưu trú tại nơi được cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh chỉ định. Vậy việc lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh được quy định như thế nào?

16/11/2018


Hồ sơ thi hành án phạt trục xuất

Hồ sơ thi hành án phạt trục xuất

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh lập hồ sơ thi hành án phạt trục xuất .Vậy hồ sơ bao gồm những gì?

16/11/2018


Thông báo thi hành án phạt trục xuất

Thông báo thi hành án phạt trục xuất

Khi thi hành án phạt trục xuất, cơ quan thi hành án có trách nhiệm thông báo thi hành án phạt trục xuất đến các cơ quan, cá nhân có liên quan theo quy định.

16/11/2018


bttop