MẪU ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

23/05/2018

Khi lập Hợp đồng cung ứng lao động, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây là mẫu đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động:

Tên doanh nghiệp                                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                            ******

 Số:………………

……, ngày… tháng… năm…

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước

1. Tên doanh nghiệp:............................................................................................................................................................................

- Tên giao dịch: ...................................................................................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................................................................................................

- Điện thoại: ………………………; Fax: …………………….; Email:............................................................................................

- Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số......………/LĐTBXH-GP ngày… tháng… năm...

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:..............................................................................................................

2. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động làm việc tại……………… đã ký ngày…… tháng…… năm…… với đối tác .............................................................

2.1. Đối tác:

- Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................................................................................................

- Điện thoại: ………………………; Fax: …………………….; Email:.............................................................................................

- Người đại diện:...................................................................................................................................................................................

- Chức vụ:.............................................................................................................................................................................................

2.2. Người sử dụng lao động (trường hợp người sử dụng lao động không phải là đối tác nêu tại mục 2.1 trên đây): 

- Địa chỉ của người sử dụng lao động:.................................................................................................................................................

- Điện thoại: ………………………...; Fax:........................................................................................................................................

3. Những nội dung chính trong Hợp đồng cung ứng lao động:

- Số lượng: ………………………………………., trong đó nữ:.......................................................................................................

- Ngành nghề: ……………………., trong đó: số có nghề: …….., số không nghề:...........................................................................

- Nơi làm việc (Tên nhà máy, công trường, viện điều dưỡng, trường học, tàu vận tải, tàu cá…):.....................................................

- Địa chỉ nơi làm việc:........................................................................................................................................................................

- Thời hạn hợp đồng:..........................................................................................................................................................................

- Thời gian làm việc (giờ/ngày);……………….; số ngày làm việc trong tuần:...............................................................................

- Mức lương cơ bản:.........................................................................................................................................................................

- Các phụ cấp khác (nếu có):............................................................................................................................................................

- Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ:..............................................................................................................

- Điều kiện ăn, ở:.............................................................................................................................................................................

- Các chế độ bảo hiểm người lao động được hưởng tại nước đến làm việc:..................................................................................

- Bảo hộ lao động tại nơi làm việc:................................................................................................................................................

- Các chi phí do đối tác đài thọ (nếu có):.......................................................................................................................................

- Vé máy bay:................................................................................................................................................................................

- Tiền môi giới (nếu có):..............................................................................................................................................................

4. Chi phí người lao động phải trả trước khi đi:

- Tiền dịch vụ (số tháng và số tiền thỏa thuận thu trước):............................................................................................................

- Học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết:......................................................................................................................................

- Bảo hiểm xã hội (đóng cho cơ quan BHXH Việt Nam):...........................................................................................................

- Vé máy bay lượt đi:...................................................................................................................................................................

- Visa:..........................................................................................................................................................................................

- Tiền môi giới (nếu có):.............................................................................................................................................................

- Thu khác (nếu có, ghi cụ thể các khoản):................................................................................................................................

5. Các khoản thu từ tiền lương của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài (tiền dịch vụ của những tháng còn lại, tiền môi giới, các loại phí theo quy định của nước tiếp nhận):.........................

6. Các thỏa thuận khác giữa doanh nghiệp và người lao động:

- Ký quỹ (nếu có):.....................................................................................................................................................................

- Bảo lãnh (nếu có):..................................................................................................................................................................

7. Dự kiến thời gian xuất cảnh:................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.

                                                                                                                                                TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

                                                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trên đây là các nội dung tư vấn của Luật Huy Thành để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Trân trọng!

 

bttop