MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA

31/08/2018

Mẫu đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa ban hành kèm theo Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

…….., ngày     tháng ….năm……

ĐƠN ĐĂNG KÝ 
CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn................................................................

1. Tên tổ chức hoặc người đại diện của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:..............................

2. Chức vụ người đại diện tổ chức:......................................................................................

3. Số CMND/Thẻ căn cước……… Ngày cấp: ……… Nơi cấp............................................

Hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (tổ chức) ……… Ngày cấp: ……… Nơi cấp.......................

4. Địa chỉ: ……………………………… Số điện thoại:......................................................

5. Diện tích chuyển đổi... (m2, ha), thuộc thửa đất số…..., tờ bản đồ số ……… khu vực, cánh đồng        

6. Mục đích

6.1. Trồng cây hàng năm:

+ Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: tên cây trồng ………, vụ ……………………………..

+ Chuyển đổi từ đất 2-3 vụ lúa/năm: tên cây trồng ………, Vụ ………………………….

+ Chuyển đổi từ đất lúa nương: tên cây trồng ……………………………………………..

6.2. Trồng cây lâu năm:

+ Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: tên cây trồng ………, năm ……………………………

+ Chuyển đổi từ đất 2-3 vụ lúa/năm: tên cây trồng ………, năm …………………………

+ Chuyển đổi từ đất lúa nương: tên cây trồng ………, năm ………………………………

6.3. Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản:

+ Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: Loại thủy sản ………, năm ………………………….

+ Chuyển đổi từ đất 2-3 vụ lúa/năm: Loại thủy sản ………, năm ……………………….

7. Cam kết thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi của địa phương và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa./.

 

UBND cấp xã tiếp nhận
(Ký, họ tên và đóng dấu)

Người đại diện tổ chức/hộ gia đình/cá nhân
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

 

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY. 

bttop