MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NLĐ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

23/05/2018

Khi một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần phải có Giấy phép hoạt động do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Dưới đây là mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

Tên doanh nghiệp                                                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                      *******

                             ……, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Tên doanh nghiệp:..........................................................................................................................................................................

Tên giao dịch: ....................................................................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................................................................................................

Điện thoại: ………………………; Fax: …………………….; Email:...............................................................................................

3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:.............................................................................................................

4. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………….. do……………. cấp ngày….. tháng….. năm……........................................

5. Vốn pháp định tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép:..........................................................................................................................

Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hồ sơ kèm theo gồm:

1. ................................................................................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                                     TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                 HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

                                                                                                                             (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trên đây là các nội dung tư vấn của Luật Huy Thành để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Trân trọng!

bttop