MẤU GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

21/09/2018

Mẫu giấy đề nghị vay vốn ban hành kèm theo Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy Lao định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN 
HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM

(Cho vay trực tiếp người lao động)

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ………………………………...........................................................

Họ và tên: …………………………… Ngày, tháng, năm sinh: ………/………../………...............................

Dân tộc: …………………………………… Giới tính: ……………………………........................................

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: ………………………........................................

Ngày cấp: …………………………….. Nơi cấp: ……………………………………….................................

Nơi cư trú:............................................................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………………………………………………..................................

Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có):

- Là người khuyết tật □

- Là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn □

Tôi có nhu cầu vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để thực hiện dự án: …………….....................................

Nơi thực hiện dự án: …………………………………………………………….…………..............................

Số người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm: …người, trong đó:

- Lao động nữ (nếu có): …………………………………………………………….. người

- Lao động là người khuyết tật (nếu có): …………………………...………………. người

- Lao động là người dân tộc thiểu số (nếu có): ………………………….………….. người

Vốn thực hiện dự án: …………………………………… đồng, trong đó:

- Vốn tự có: ………………………………… đồng

Đề nghị Ngân hàng cho vay số tiền: ……………………………………………… đồng

(Bằng chữ:…………………………… …………………………………….)

để dùng vào việc: ……………………………………………………………….., cụ thể như sau:

STT

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY

SỐ LƯỢNG

THÀNH TIỀN 
(đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời hạn vay:  ……………. tháng            Trả gốc: ……………..     Trả lãi: ……………......

Tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, 
THỊ TRẤN ……………………..

Ông/bà: …………………………………….
Hiện đang cư trú hợp pháp tại địa phương./.

..., ngày ... tháng ... năm ...
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

..., ngày ... tháng ... năm ...
Người đề nghị vay vốn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.
Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop