MẪU GIẤY ỦY QUYỀN GIÁM ĐỐC MỚI NHẤT

21/05/2018

Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Doanh nghiệp Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                                                                      ................., ngày ...... tháng ...... năm 20….

  

GIẤY  UỶ QUYỀN GIÁM ĐỐC

 

-  Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;

 

-  Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

 

-  Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty …………………....................................

 

 

-  Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ………..…………….Công ty ……….........

 

-  Căn cứ Quyết định số …… ngày ..…/..…/….. của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty ……..…....... về việc phân công, ủy quyền cho...............…………………...............

 

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

 

Ông/Bà           :..………..............................................................................…… 

Chức vụ          : Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty ..……….............…...……………

 

Số CMTND    : …………do Công an ……………. cấp ngày …...........…………

 

Địa chỉ            :..………..............................................................................…………

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

 

Ông/Bà           :..………..............................................................................…………… 

Chức vụ          : Phó........... Công ty ..……….............……………………………………

 

Số CMTND    :……………..do Công an ……………. cấp ngày …...........……………

 

Địa chỉ            :..………...................................………........................................................

 

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau: 

 

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.

 2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………………….……..........................................

                            

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

 

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ……………………;

 

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

 

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo quy định của Quy chế.

 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc ……………………….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                            GIÁM ĐỐC

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu giấy ủy quyền giám đốc để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop