THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU

Theo định của pháp luật thì trách nhiệm của các đơn vị tham mưu trong hoạt động kiểm toán nhà nước là gì?

25/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC KTNN

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC KTNN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trách nhiệm của đơn vị kiểm toán trực thuộc KTNN.

25/09/2018


KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Vấn đề khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước theo quy định pháp luật.

25/09/2018


QUỐC HỘI VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

QUỐC HỘI VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Quy định của pháp luật về vai trò của Quốc hội với kiểm toán nhà nước.

24/09/2018


KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Kinh phí hoạt động và cơ sở vật chất của Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật.

24/09/2018


NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán theo pháp luật hiện hành.

24/09/2018


QUYỀN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

QUYỀN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Theo quy định của pháp luật quyền của đơn vị kiểm toán gồm những gì?

24/09/2018


ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi đơn vị được kiểm toán theo pháp luật hiện hành gồm những cơ quan nào?

24/09/2018


HỦY HỒ SƠ KIỂM TOÁN

HỦY HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề hủy hồ sơ kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

24/09/2018


BẢO QUẢN VÀ KHAI THÁC HỒ SƠ KIỂM TOÁN

BẢO QUẢN VÀ KHAI THÁC HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Vấn đề bảo quản và khai thác hồ sơ kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

24/09/2018


HỒ SƠ KIỂM TOÁN

HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi về hồ sơ kiểm toán gồm những gì theo pháp luật hiện hành?

24/09/2018


CÔNG KHAI BÁO CÁO KIỂM TOÁN

CÔNG KHAI BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Việc công khai báo cáo kiểm toán góp phần đảm bảo sự minh bạch, tính khách quan cho hoạt động kiểm toán. Vậy vấn đề này được quy định như nào theo pháp luật hiện hành.

24/09/2018


KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN VÀ KIẾM NGHỊ KIỂM TOÁN

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN VÀ KIẾM NGHỊ KIỂM TOÁN

Việc kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán được thực hiện như nào?

24/09/2018


LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO KIỂM TOÁN

LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề lập và gửi báo cáo kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

24/09/2018


THỰC HIỆN KIỂM TOÁN

THỰC HIỆN KIỂM TOÁN

Vấn đề thực hiện kiểm toán được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

24/09/2018


CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN

CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN

Vấn đề chuẩn bị kiểm toán được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

22/09/2018


CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi các bước của quy trình kiểm toán bao gồm những bước nào theo quy định pháp luật hiện hành?

22/09/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN LÀ KIỂM TOÁN VIÊN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN LÀ KIỂM TOÁN VIÊN

Quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhà nước.

22/09/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán theo quy định của pháp luật.

22/09/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Đoàn kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành?

22/09/2018


bttop