THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

Lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử

Lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử

Lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

30/01/2019


Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

Việc xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

30/01/2019


Lập hóa đơn điện tử

Lập hóa đơn điện tử

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc lập hóa đơn điện tử theo quy định pháp luật hiện hành.

30/01/2019


Khởi tạo, phát hành hoá đơn điện tử

Khởi tạo, phát hành hoá đơn điện tử

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử theo quy định pháp luật.

30/01/2019


Nội dung của hoá đơn điện tử

Nội dung của hoá đơn điện tử

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nội dung hóa đơn điện tử theo quy định pháp luật hiện hành.

30/01/2019


Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử được quy định như thế nào?

30/01/2019


Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử

Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử

Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử bao gồm những gì theo quy định pháp luật?

30/01/2019


Nguyên tắc sử dụng hoá đơn điện tử

Nguyên tắc sử dụng hoá đơn điện tử

Theo pháp luật hiện hành nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử được quy định như thế nào?

30/01/2019


Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật hiện hành.

30/01/2019


Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, tiền phạt

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, tiền phạt

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, tiền phạt theo quy định pháp luật.

30/01/2019


Nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

Nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định pháp luật.

30/01/2019


Miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

Miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

Theo pháp luật hiện hành thì việc miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế được quy định như thế nào?

30/01/2019


Hoãn thi hành quyết định phạt tiền về thuế

Hoãn thi hành quyết định phạt tiền về thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề hoãn thi hành quyết định phạt tiền về thuế theo quy định pháp luật.

30/01/2019


Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

30/01/2019


Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định pháp luật.

30/01/2019


Công bố, công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế

Công bố, công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế

Quy định của pháp luật hiện hành về việc công bố, công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế?

30/01/2019


Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

30/01/2019


Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Theo quy định pháp luật thì việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế được quy định như thế nào?

30/01/2019


Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

30/01/2019


Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế là bao lâu theo quy định pháp luật hiện hành?

29/01/2019


bttop