THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

14/08/2019


Tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế

Tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế

Việc tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế được quy định như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

14/08/2019


Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

14/08/2019


Thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế

Thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

14/08/2019


Chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm các chức danh trong tổ chức tín dụng

Chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm các chức danh trong tổ chức tín dụng

Việc chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm các chức danh trong tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?

05/04/2019


Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) trong tổ chức tín dụng

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) trong tổ chức tín dụng

Để trở thành Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) trong một tổ chức tín dụng cần những điều kiện, tiêu chí nhất định. Vậy, pháp luật hiện hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) trong tổ chức tín dụng như thế nào?

05/04/2019


Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) trong tổ chức tín dụng

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) trong tổ chức tín dụng

Theo quy định của pháp luật hiện hành tiêu chuẩn, điều kiện đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) trong tổ chức tín dụng  gồm những gì?

05/04/2019


Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Ban kiểm soát trong tổ chức tín dụng

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Ban kiểm soát trong tổ chức tín dụng

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Ban kiểm soát trong tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?

05/04/2019


Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị trong tổ chức tín dụng

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị trong tổ chức tín dụng

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị trong tổ chức tín dụng được quy định theo pháp luật hiện hành như thế nào?

05/04/2019


Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên trong tổ chức tín dụng

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên trong tổ chức tín dụng

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên trong tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?

05/04/2019


Quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc (Giám đốc) trong tổ chức tín dụng

Quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc (Giám đốc) trong tổ chức tín dụng

Luật sư cho tôi hỏi: Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc (Giám đốc) trong tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?)

05/04/2019


Chức danh Tổng giám đốc trong tổ chức tín dụng

Chức danh Tổng giám đốc trong tổ chức tín dụng

Chức danh Tổng Giám đốc trong tổ chức tín dụng được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

05/04/2019


Quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát trong tổ chức tín dụng

Quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát trong tổ chức tín dụng

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát trong tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?  

05/04/2019


Ban Kiểm soát và cơ cấu Ban kiểm soát trong tổ chức tín dụng

Ban Kiểm soát và cơ cấu Ban kiểm soát trong tổ chức tín dụng

Luật sư cho tôi hỏi: Ban kiểm soát và cơ cấu Ban kiểm soát trong tổ chức tín dụng được quy định cụ thể như thế nào?

04/04/2019


Cơ cấu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng

Cơ cấu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng

Luật sư cho tôi hỏi: Theo pháp luật hiện hành cơ cấu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên trong tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?

04/04/2019


Kiểm toán độc lập trong tổ chức tín dụng

Kiểm toán độc lập trong tổ chức tín dụng

Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán. Kiểm toán độc lập trong tổ chức tín dụng được quy định theo pháp luật hiện hành như thế...

04/04/2019


Kiểm toán nội bộ trong tổ chức tín dụng

Kiểm toán nội bộ trong tổ chức tín dụng

Luật sư cho tôi hỏi: Theo pháp luật hiện hành, kiểm toán nộ bộ trong tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?

04/04/2019


Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng

Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng

Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xây dựng phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng. Theo luật hiện hành, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?

04/04/2019


Trách nhiệm công khai các lợi ích liên quan của tổ chức tín dụng

Trách nhiệm công khai các lợi ích liên quan của tổ chức tín dụng

Luật sư cho tôi hỏi:  Trách nhiệm công khai các lợi ích liên quan trong tổ chức tín dụng được quy định theo pháp luật hiện hành như thế nào?

04/04/2019


Quyền, nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng

Quyền, nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng

Theo pháp luật hiện hành, quyền, nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?

03/04/2019


bttop