GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

22/02/2018

Công ty cổ phần có thuê tôi về làm giám đốc trong nhiệm kỳ là 5 năm. Vậy, tôi có được quyết định mức tiền lương của phó giám đốc công ty hay không?

Chào bạn, về vấn đề giám đốc Công ty cổ phần , Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty:

Điều 157 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

(Mức lương của giám đốc Công ty CP được điều chỉnh theo quy định)

Giám đốc, Tổng giám đốc là người được Hội đồng quản trị bổ nhiệm trong số các thành viên hoặc thuê ở bên ngoài. Nhiệm kỳ của giám đốc, tổng giám đốc là 5 năm, có thể được bổ nhiệm lại với nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm vụ của giám đốc là tiến hành triển khai các nghị quyết cũng như quản lý hoạt động của công ty. Đối với mức lương , các lợi ích khác của người lao động trong công ty cũng như người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm thì sẽ do giám đốc và tổng giám đốc quyết định. Phó giám đốc là một chức vụ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của bạn, nên tiền lương của người quản lý này sẽ do bạn quyết định.

Trên đây là các nội dung tư vấn về giám đốc Công ty cổ phần  để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop