MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

19/03/2018

6 tháng trước ông Lâm bị tai nạn phải điều trị tại bệnh viện không thể tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị được. Công ty có thể miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp này được không?

Chào bạn, về vấn đề quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Điều 156 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật này;

b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Có đơn từ chức;

d) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

(Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần theo quy định của pháp luật)

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật này.

Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Có 4 trường hợp một thành viên trong Hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm đó là Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện; Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục; Có đơn từ chức; Trường hợp khác quy định tại Điều lệ.

Ông Lâm bị tai nạn phải điều trị liên tục 6 tháng tại bệnh viện, có giấy xác nhận của bệnh viện. Theo quy định thì không tham gia hoạt động liên tục 6 tháng có thể bị miễn nhiệm, tuy nhiên, đây là một trường hợp bất khả kháng. Vì vậy, ông Lâm sẽ không bị miễn nhiệm.

Trên đây là các nội dung tư vấn về quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop