THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

14/03/2018

Trong điều lệ của công ty Cổ phần không có quy định gì về vấn đề thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị. Vậy, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được chi trả như thế nào?

Chào bạn, về vấn đề mức thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc:

Điều 158 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

(Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trong Công ty Cổ phần theo quy định của pháp luật)

3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của công ty Cổ phần, thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ này, thành viên Hội đồng quản trị nhân danh công ty để tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng cũng như duy trì hoạt động ổn định của công ty. Tiền lương, thù lao của các chức danh quản lý như thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc thông thường được quy định trong điều lệ của công ty. Do điều lệ công ty bạn không quy định về vấn đề này nên mức lương và thù lao của bạn sẽ được tính như sau: Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Ngoài ra , bạn có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà bạn chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên đây là các nội dung tư vấn về trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị  để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop