LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

SỰ CÓ MẶT CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

SỰ CÓ MẶT CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về sự có mặt của người bào chữa trong tố tụng hình sự.

28/08/2018


SỰ CÓ MẶT CỦA BỊ CÁO TẠI PHIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

SỰ CÓ MẶT CỦA BỊ CÁO TẠI PHIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Luật sư cho tôi hỏi quy định của pháp luật hiện hành về sự có mặt của bị cáo tại phiên tòa? Các trường hợp bị cáo vắng mặt mà vẫn xét xử?

28/08/2018


SỰ CÓ MẶT CỦA KIỂM SÁT VIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

SỰ CÓ MẶT CỦA KIỂM SÁT VIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Dưới đây là tư vấn của công ty Luật Huy Thành về việc sự có mặt của Kiểm sát viên trong tố tụng hình sự theo pháp luật hiện hành.

28/08/2018


SỰ CÓ MẶT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ VÀ THƯ KÝ TÒA ÁN

SỰ CÓ MẶT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ VÀ THƯ KÝ TÒA ÁN

Vấn đề sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án được quy định như thế nào theo quy định pháp luật tố tụng hình sự hiện hành?

28/08/2018


PHỤC HỒI VỤ ÁN Ở GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM

PHỤC HỒI VỤ ÁN Ở GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về phục hồi vụ án ở giai đoạn xét xử.

24/08/2018


YÊU CẦU VIỆN KIỂM SÁT BỔ SUNG TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

YÊU CẦU VIỆN KIỂM SÁT BỔ SUNG TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

Quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về vấn đề yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ.

24/08/2018


VIỆC GIAO, GỬI QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM

VIỆC GIAO, GỬI QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về việc giao, gửi quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm.

24/08/2018


ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN Ở GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM

ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN Ở GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM

Dưới đây là tư vấn của công ty Luật Huy Thành về vấn đề đình chỉ vụ án ở giai đoạn xét xử sơ thẩm trong tố tụng hình sự 2015.

24/08/2018


TẠM ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN Ở GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM

TẠM ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN Ở GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM

Luật sư cho tôi hỏi Thẩm phán sẽ ra quyết định tạm đình chỉ vụ án trong giai đoạn xét xử sơ thẩm trong những trường hợp nào?

24/08/2018


TRẢ HỒ SƠ ĐỂ DIỀU TRA BỔ SUNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

TRẢ HỒ SƠ ĐỂ DIỀU TRA BỔ SUNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về vấn đề trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm?

24/08/2018


GIẢI QUYẾT YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ TRƯỚC KHI MỞ PHIÊN TÒA

GIẢI QUYẾT YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ TRƯỚC KHI MỞ PHIÊN TÒA

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa.

24/08/2018


ÁP DỤNG, THAY ĐỔI, HỦY BỎ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ

ÁP DỤNG, THAY ĐỔI, HỦY BỎ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ

Quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện về vấn đề áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế?

24/08/2018


THỜI HẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

THỜI HẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Anh trai tôi phạm tội cố ý gây thương tích, thuộc loại tội ngiêm trọng đã bị khởi tố nhưng đến nay đã được 30 ngày mà Tòa án vẫn chưa ra quyết định gì. Vậy tôi muốn hỏi về thời hạn chuẩn bị xét xử được quy định là bao lâu?

24/08/2018


NHẬN HỒ SƠ VỤ ÁN, BẢN CÁO TRẠNG VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN

NHẬN HỒ SƠ VỤ ÁN, BẢN CÁO TRẠNG VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN

Quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về vấn đề nhận hồ sơ vụ án, bản cáo trạng và thụ lý vụ án?

24/08/2018


GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ

Khi có tranh chấp về thẩm quyền xét xử thì việc giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử được thực hiện như nào theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành?

24/08/2018


CHUYỂN VỤ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ

CHUYỂN VỤ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ

Quy định pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về vấn đề chuyển vụ án trong giai đoạn xét xử như thế nào?

24/08/2018


XÉT XỬ BỊ CÁO PHẠM NHIỀU TỘI

XÉT XỬ BỊ CÁO PHẠM NHIỀU TỘI

Luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp bị cáo phạm nhiều tội mà thuộc thẩm quyền xét xử của cả Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự thì việc xét xử bị cáo phạm nhiều tội ở đây được quy định như nào?

24/08/2018


THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN QUÂN SỰ

THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN QUÂN SỰ

Dưới đây là tư vấn của công ty Luật Huy Thành về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự theo quy định pháp luật tố tụng hình sự hiện hành

24/08/2018


THẨM QUYỀN THEO LÃNH THỔ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THẨM QUYỀN THEO LÃNH THỔ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thẩm quyền theo lãnh thổ của tòa án được quy định như thế nào?

23/08/2018


THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Luật sư cho tôi hỏi quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án trong tố tụng hình sự?

23/08/2018


bttop