MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

24/05/2018

Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới chín mươi ngày đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Dưới đây là mẫu đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập để Quý Khách hàng tham khảo:

Tên doanh nghiệp                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                    *******

Số:………………                                                                                                                                            ……, ngày… tháng… năm…

 

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)…

1. Tên doanh nghiệp:....................................................................................................................................................................................

- Tên giao dịch:.............................................................................................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................................................................................................

- Điện thoại:………………………; Fax: …………………….; Email:......................................................................................................

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:.......................................................................................................................

2. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập làm việc tại……………… đã ký ngày…… tháng…… năm…… với đối tác.................................................................................................................................................................................................................

- Địa chỉ của tổ chức tiếp nhận lao động thực tập:......................................................................................................................................

- Điện thoại: ………………………; Fax:...................................................................................................................................................

- Người đại diện:..........................................................................................................................................................................................

- Chức vụ:.....................................................................................................................................................................................................

3. Những nội dung chính trong Hợp đồng nhận lao động thực tập:

- Số lượng: ………………………………………., trong đó nữ:................................................................................................................

- Ngành nghề: ……………………., trong đó: số có nghề: ………., số không nghề:.................................................................................

- Nơi thực tập (Tên nhà máy, công trường, viện điều dưỡng, trường học, tàu vận tải, tàu cá…):...............................................................

- Địa chỉ nơi thực tập:..................................................................................................................................................................................

- Thời hạn hợp đồng:....................................................................................................................................................................................

- Thời gian thực tập (giờ/ngày);……………….; số ngày thực tập trong tuần:............................................................................................

- Mức lương cơ bản:......................................................................................................................................................................................

- Các phụ cấp khác (nếu có):.........................................................................................................................................................................

- Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ:...........................................................................................................................

- Điều kiện ăn, ở:..........................................................................................................................................................................................

- Các chế độ bảo hiểm người lao động được hưởng tại nước đến thực tập:.................................................................................................

- Bảo hộ lao động tại nơi thực tập:...............................................................................................................................................................

- Các chi phí do đối tác đài thọ:....................................................................................................................................................................

- Vé máy bay:................................................................................................................................................................................................

4. Chi phí người lao động phải trả trước khi đi (nếu có):

- Vé máy bay:................................................................................................................................................................................................

- Học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết:......................................................................................................................................................

- Bảo hiểm xã hội (đóng cho cơ quan BHXH Việt Nam):............................................................................................................................

- Vé máy bay lượt đi:....................................................................................................................................................................................

- Visa:............................................................................................................................................................................................................

- Thu khác (nếu có, ghi cụ thể các khoản):...................................................................................................................................................

5. Các khoản thu từ tiền lương của người lao động trong thời gian thực tập ở nước ngoài (thuế hoặc các loại phí theo quy định của nước đến thực tập,…):................................................................................................................................................................................................

6. Dự kiến thời gian xuất cảnh:......................................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

                                                                TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                            HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

                                                          (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trên đây là các nội dung tư vấn của Luật Huy Thành để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Trân trọng!

bttop