MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

23/05/2018

Trong quá trình hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp có thể phải xin cấp đổi Giấy phép hoạt động. Dưới đây là mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

Tên doanh nghiệp                                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                                *******

……, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Tên doanh nghiệp:....................................................................................................................................................................

Tên giao dịch: ..............................................................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................................................................................

Điện thoại: ………………………; Fax: …………………….; Email:.......................................................................................

3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:....................................................................................................

4. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………….. do……………. cấp ngày….. tháng….. năm……..............................

5. Vốn pháp định tại thời điểm đề nghị đổi Giấy phép:...............................................................................................................

6. Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã được cấp:

- Tên doanh nghhiệp được cấp Giấy phép....................................................................................................................................

- Số giấy phép đã được cấp:……LĐTBXH – GP ngày… tháng… năm

Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hồ sơ kèm theo gồm:

1. ....................................................................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                                                                             TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                                       HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

                                                                                                                                                                            (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trên đây là các nội dung tư vấn của Luật Huy Thành để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Trân trọng!

bttop