LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Trình tự gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trình tự gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trình tự gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được pháp luật quy định như thế nào?

08/03/2019


Hồ sơ gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Hồ sơ gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Hồ sơ gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


Trình tự cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trình tự cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trình tự cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


Trình tự điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trình tự điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trình tự điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác

tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác

Hồ sơ tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


Hồ sơ tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

Hồ sơ tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

Hồ sơ tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


Hồ sơ điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ

Hồ sơ điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ

Hồ sơ điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


Hồ sơ điều chỉnh giảm diện tích cơ sở bán lẻ

Hồ sơ điều chỉnh giảm diện tích cơ sở bán lẻ

Hồ sơ điều chỉnh giảm diện tích cơ sở bán lẻ được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


Trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

Trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

Trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện ENT được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


Trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

Trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

Trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục ENT được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


Nội dung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Nội dung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Nội dung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


Căn cứ xem xét chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Căn cứ xem xét chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Căn cứ xem xét chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế (Hội đồng ENT)

Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế (Hội đồng ENT)

Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế (Hội đồng ENT) được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


Tiêu chuẩn kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Tiêu chuẩn kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Tiêu chuẩn kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


Trường hợp phải thực hiện ENT

Trường hợp phải thực hiện ENT

Trường hợp phải kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


Điều kiện lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được pháp luật quy định như thế nào?

07/03/2019


Điều kiện lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ thứ nhất được pháp luật quy định như thế nào

07/03/2019


Từ chối cấp Giấy phép kinh doanh

Từ chối cấp Giấy phép kinh doanh

Từ chối cấp Giấy phép kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào

07/03/2019


bttop