LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


Nội dung thông tin phải công khai khi đăng ký chương trình khuyến mại

Nội dung thông tin phải công khai khi đăng ký chương trình khuyến mại

Nội dung thông tin phải công khai khi đăng ký chương trình khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


Thời hạn xác nhận tổ chức chương trình khuyến mại

Thời hạn xác nhận tổ chức chương trình khuyến mại

Thời hạn xác nhận tổ chức chương trình khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại

Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại

Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


Cách thức đăng ký Chương trình khuyến mại

Cách thức đăng ký Chương trình khuyến mại

Thương nhân lựa chọn cách thức đăng ký Chương trình khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


Cơ quan có thẩm quyền xác nhận Chương trình khuyến mại

Cơ quan có thẩm quyền xác nhận Chương trình khuyến mại

Cơ quan có thẩm quyền xác nhận Chương trình khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung Chương trình khuyến mại

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung Chương trình khuyến mại

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung Chương trình khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại phải công khai

Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại phải công khai

Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại phải công khai được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại

Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại

Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


Lựa chọn cách thức thông báo hoạt động khuyến mại

Lựa chọn cách thức thông báo hoạt động khuyến mại

Lựa chọn cách thức thông báo hoạt động khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


Trường hợp không phải thông báo hoạt động khuyến mại

Trường hợp không phải thông báo hoạt động khuyến mại

Trường hợp không phải thông báo hoạt động khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


Thông báo hoạt động khuyến mại

Thông báo hoạt động khuyến mại

Thông báo hoạt động khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

28/02/2019


Nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại

Nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại

Nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

28/02/2019


Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet

Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet

Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet được pháp luật quy định như thế nào?

28/02/2019


Chương trình khuyến mãi thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng hoặc các hình thức khác

Chương trình khuyến mãi thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng hoặc các hình thức khác

Chương trình khuyến mãi thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng hoặc các hình thức khác được pháp luật quy định như thế nào?

28/02/2019


Chương trình khuyến mãi mang tính rủi ro

Chương trình khuyến mãi mang tính rủi ro

Chương trình khuyến mãi mang tính rủi ro được pháp luật quy định như thế nào?

28/02/2019


Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng

Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng

Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng được pháp luật quy định như thế nào?

25/02/2019


Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ

Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ

Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ được pháp luật quy định như thế nào?

25/02/2019


bttop