LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Quyền xuất khẩu và quyền nhập khẩu là gì?

Quyền xuất khẩu và quyền nhập khẩu là gì?

Quyền xuất khẩu và quyền nhập khẩu được pháp luật quy định như thế nào?

05/03/2019


Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa bao gồm những hoạt động nào?

04/03/2019


Chấm dứt hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại

Chấm dứt hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại

Chấm dứt hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại được pháp luật quy định như thế nào nào?

04/03/2019


Cách thức đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Cách thức đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Cách thức đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được pháp luật quy định như thế nào nào?

04/03/2019


Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được pháp luật quy định như thế nào nào?

04/03/2019


Điều kiện của hội chợ, triển lãm thương mại

Điều kiện của hội chợ, triển lãm thương mại

Hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức tại Việt Nam phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu nào?

04/03/2019


Căn cứ xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Căn cứ xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Căn cứ xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được pháp luật quy định như thế nào?

04/03/2019


Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được pháp luật quy định như thế nào?

04/03/2019


Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được pháp luật quy định như thế nào?

04/03/2019


Thời hạn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm

Thời hạn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm

Thời hạn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm được pháp luật quy định như thế nào?

04/03/2019


Cách thức đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm

Cách thức đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm

Cách thức đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm được pháp luật quy định như thế nào?

04/03/2019


Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đăng ký là cơ quan nào?

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đăng ký là cơ quan nào?

Thương nhân muốn tổ chức hội chợ, triển lãm có phải đăng ký không? Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đăng ký là cơ quan nào?

04/03/2019


Nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

Nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

Nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại được pháp luật quy định như thế nào?

04/03/2019


Nghĩa vụ của thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Nghĩa vụ của thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Nghĩa vụ của thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được pháp luật quy định như thế nào?

04/03/2019


Cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ của thương nhân

Cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ của thương nhân

Cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại được pháp luật quy định như thế nào?

04/03/2019


Sử dụng tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại

Sử dụng tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại

Sử dụng tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại được pháp luật quy định như thế nào?

04/03/2019


Trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật

Trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật

Trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


Ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa trưng bày

Ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa trưng bày

Ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


Chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại

Chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại

Chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


Thông báo công khai thông tin về kết quả thực hiện khuyến mại

Thông báo công khai thông tin về kết quả thực hiện khuyến mại

Thông báo công khai thông tin về kết quả thực hiện khuyến mại được pháp luật quy định như thế nào?

01/03/2019


bttop