TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

15/03/2018

Tôi được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên Doanh nghiệp nhà nước. Trách nhiệm của Kiểm soát viên khi phát hiện ra hành vi vi phạm của giám đốc được quy định như thế nào?

Chào bạn, về vấn đề trách nhiệm của kiểm soát viên Doanh nghiệp Nhà nước, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 106 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật này và Điều lệ công ty.

2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của các bên tại công ty.

3. Trung thành với lợi ích của Nhà nước và công ty; không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

(Trách nhiệm của Kiểm soát viên Doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của pháp luật)

4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

5. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và thiệt hại còn có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

6. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên trực tiếp hoặc gián tiếp có được do vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này đều phải trả lại công ty.

7. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì thành viên khác của Ban kiểm soát có nghĩa vụ báo cáo bằng văn bản đến cơ quan đại diện chủ sở hữu; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Bạn là kiểm soát viên của doanh nghiệp nhà nước. Vai trò của Kiểm soát viên là kiểm tra, giám sát hoạt động của các chức danh quản lý của công ty. Căn cứ theo quy định trên thì Kiểm soát viên có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của các bên tại công ty. Giám soát hoạt động của công ty, kiểm tra, theo dõi hoạt động của thành viên Hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông A là giám đốc làm trái quy định của công ty, gây thiệt hại nghiêm trọng, nhưng bạn biết nhưng không báo cáo với cơ quan đại diện chủ sở hữu và các thành viên khác của Hội đồng thành viên. Theo đó , bạn phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và thiệt hại còn có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Trên đây là các nội dung tư vấn về trách nhiệm của Kiểm soát viên Doanh nghiệp Nhà nước để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop