Mẫu thông báo phương pháp tính Thuế

05/01/2018

Khi doanh nghiệp mới thành lập được cấp Mã số số thuế, con dấu, một trong những việc trước tiên doanh nghiệp xem xét thực hiện là gửi thông báo tới Chi cục Thuế trực tiếp quản lý về việc áp dụng phương pháp tính Thuế.

Text Box: Mẫu số: 06/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư 
số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ  Tài  chính)

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

 

Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

 

Tên người nộp thuế: ....................................................................................................

Mã số thuế: .................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: .....................................................................................................................................

 

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………………….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ……………………………. và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ……………….

 

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm.....

 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

 

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

                             Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

 

Link Van bản

 tại đây

Khách hàng cần tham vấn, hỗ trợ thêm về pháp lý, xin liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn miễn phí luật sư 24/7: 1900 6179.

bttop