XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

06/06/2018

Luật sư cho tôi hỏi người có hành vi giả mạo chứng từ kế toán có thể bị xử phạt vi phạm quy định về chứng từ kế toán như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

<p>Ch&agrave;o bạn về vấn đề <em><u><strong>mức phạt vi phạm quy định về chứng từ kế to&aacute;n</strong></u></em> m&agrave; bạn đang băn khoăn Tổng đ&agrave;i tư vấn ph&aacute;p luật miễn ph&iacute; Luật Huy Th&agrave;nh xin được tư vấn cho bạn như sau:</p> <p>Điều 8 Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh trong lĩnh vực kế to&aacute;n, kiểm to&aacute;n độc lập c&oacute; quy định về <u><em><strong>xử phạt h&agrave;nh vi vi phạm quy định về chứng từ kế to&aacute;n</strong></em></u>:</p> <p>&ldquo;1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong c&aacute;c h&agrave;nh vi sau:</p> <p>a) Mẫu chứng từ kế to&aacute;n kh&ocirc;ng c&oacute; đầy đủ c&aacute;c nội dung chủ yếu theo quy định;</p> <p>b) Tẩy x&oacute;a, sửa chữa chứng từ kế to&aacute;n;</p> <p>c) K&yacute; chứng từ kế to&aacute;n bằng mực m&agrave;u đỏ, mực phai m&agrave;u;</p> <p>d) K&yacute; chứng từ kế to&aacute;n bằng đ&oacute;ng dấu chữ k&yacute; khắc sẵn;</p> <p>đ) Chứng từ chi tiền kh&ocirc;ng k&yacute; theo từng li&ecirc;n.</p> <p>2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong c&aacute;c h&agrave;nh vi sau:</p> <p>a) Lập chứng từ kế to&aacute;n kh&ocirc;ng đủ số li&ecirc;n theo quy định của mỗi loại chứng từ kế to&aacute;n;</p> <p>b) K&yacute; chứng từ kế to&aacute;n khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc tr&aacute;ch nhiệm của người k&yacute;;</p> <p><img alt="" src="/assets/uploads/images/xu-phat-vi-ph%E1%BA%A1m-quy-dinh-ve-chung-tu-ke-toan.jpg" style="width: 200px; height: 92px;" /></p> <p><strong><em>(ảnh minh họa: xử phạt vi phạm quy định về chứng từ kế to&aacute;n)</em></strong></p> <p>c) K&yacute; chứng từ kế to&aacute;n m&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng thẩm quyền;</p> <p>d) Chữ k&yacute; của một người kh&ocirc;ng thống nhất hoặc kh&ocirc;ng đ&uacute;ng với sổ đăng k&yacute; mẫu chữ k&yacute;;</p> <p>đ) Chứng từ kế to&aacute;n kh&ocirc;ng c&oacute; đủ chữ k&yacute; theo chức danh quy định tr&ecirc;n chứng từ;</p> <p>e) Kh&ocirc;ng dịch chứng từ kế to&aacute;n bằng tiếng nước ngo&agrave;i ra tiếng Việt theo quy định;</p> <p>g) Để hư hỏng, mất m&aacute;t t&agrave;i liệu, chứng từ kế to&aacute;n đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng.</p> <p>3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong c&aacute;c h&agrave;nh vi sau:</p> <p>a) Giả mạo, khai man chứng từ kế to&aacute;n nhưng chưa đến mức truy cứu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự;</p> <p>b) Thỏa thuận hoặc &eacute;p buộc người kh&aacute;c giả mạo, khai man chứng từ kế to&aacute;n nhưng chưa đến mức truy cứu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự;</p> <p>c) Lập chứng từ kế to&aacute;n c&oacute;&nbsp;nội dung c&aacute;c li&ecirc;n kh&ocirc;ng giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế to&aacute;n c&oacute; nhiều li&ecirc;n cho một nghiệp vụ kinh tế, t&agrave;i ch&iacute;nh ph&aacute;t sinh;</p> <p>d) Kh&ocirc;ng lập chứng từ kế to&aacute;n khi nghiệp vụ kinh tế, t&agrave;i ch&iacute;nh ph&aacute;t sinh;</p> <p>đ) Lập nhiều lần chứng từ kế to&aacute;n cho một nghiệp vụ kinh tế, t&agrave;i ch&iacute;nh ph&aacute;t sinh;</p> <p>e) Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa c&oacute; đầy đủ chữ k&yacute; của người c&oacute; thẩm quyền theo quy định của ph&aacute;p luật về kế to&aacute;n.</p> <p>4. Biện ph&aacute;p khắc phục hậu quả:</p> <p>a) Bổ sung c&aacute;c yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ đối với h&agrave;nh vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều n&agrave;y;</p> <p>b) Buộc hủy c&aacute;c chứng từ kế to&aacute;n bị khai man, giả mạo đối với h&agrave;nh vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều n&agrave;y;</p> <p>c) Buộc lập bổ sung chứng từ chưa được lập khi nghiệp vụ kinh tế, t&agrave;i ch&iacute;nh ph&aacute;t sinh đối với h&agrave;nh vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều n&agrave;y;</p> <p>d) Buộc hủy c&aacute;c chứng từ kế to&aacute;n đ&atilde; được lập nhiều lần cho một nghiệp vụ kinh tế, t&agrave;i ch&iacute;nh ph&aacute;t sinh đối với h&agrave;nh vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều n&agrave;y.&rdquo;</p> <p>Như vậy người c&oacute; h&agrave;nh vi giả mạo chứng từ c&oacute; thể bị xử phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n bị &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p khắc phục hậu quả.</p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; tư vấn của Luật Huy Th&agrave;nh về vấn đề <u><em><strong>xử phạt vi phạm luật kế to&aacute;n mới nhất hiện nay</strong></em></u> để Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng tham khảo. C&aacute;c vấn đề kh&aacute;c cần tham vấn, đề nghị Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n hệ với&nbsp;<a href="http://luathuythanh.vn/cong-ty-luat-uy-tin-tai-ha-noi-luat-huy-thanh-huy-thanh-law-firm.html"><em><u><strong>Luật Huy Th&agrave;nh</strong></u></em></a>&nbsp;qua&nbsp;<a href="http://luathuythanh.vn/tong-dai-tu-van-phap-luat-mien-phi-1900-6179-cua-luat-huy-thanh.html"><u><em><strong>Tổng đ&agrave;i tư vấn ph&aacute;p luật miễn ph&iacute;</strong></em></u></a>&nbsp;hoặc y&ecirc;u cầu dịch vụ hỗ trợ ph&aacute;p l&yacute; gọi 19006179 gặp&nbsp;<a href="http://luathuythanh.vn/luat-su-gioi-o-ha-noi-luat-su-nguyen-van-thanh-luat-huy-thanh.html"><u><em><strong>Luật sư Nguyễn Văn Th&agrave;nh&nbsp;- Luật sư Giỏi tại H&agrave; Nội.</strong></em></u></a></p> <p>Bạn tham khảo b&agrave;i viết li&ecirc;n quan&nbsp;<a href="http://luathuythanh.vn/xu-phat-vi-pham-quy-dinh-ve-so-ke-toan.html"><u><em><strong>TẠI Đ&Acirc;Y</strong></em></u></a>.</p>

bttop