KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Hồ sơ giải quyết tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần hai trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


NỘI DỤNG QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

NỘI DỤNG QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Sau khi thụ lý khiếu nại, Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu tiến hành xác minh, yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại.

20/09/2018


HỒ SƠ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

HỒ SƠ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Hồ sơ giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ GỬI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  VÀ GỬI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Thời hạn giải quyết khiếu nại và gửi quyết định giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT KHI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT KHI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

19/09/2018


THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

19/09/2018


KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM KHÔNG ĐƯỢC THỤ LÝ GIẢI QUYẾT

KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM KHÔNG ĐƯỢC THỤ LÝ GIẢI QUYẾT

Những trường hợp khiếu nại về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam không được thụ lý giải quyết là những trường hợp nào?

19/09/2018


KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có quyền khiếu nại trong vấn đề quản lý, thi hành  tạm giữ, tạm giam không? Thời hạn khiếu nại trong vấn đề quản lý, thi hành  tạm giữ, tạm giam là bao lâu?

19/09/2018


TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN KHÁNG NGHỊ CỦA VIỂM KIỂM SÁT KHI THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN KHÁNG NGHỊ CỦA VIỂM KIỂM SÁT KHI THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, quyết định của Viện kiểm sát nhân dân trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được quy định như thế nào?

19/09/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỂM KIỂM SÁT KHI THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỂM KIỂM SÁT KHI THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Khi kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, Viện kiểm sát nhân dân có các nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?

19/09/2018


CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam có thành tích thì được khen thưởng; nếu bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

19/09/2018


SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG QUẢN LÝ GIAM GIỮ

SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG QUẢN LÝ GIAM GIỮ

Trong quá trình giam giữ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được phép sử dụng vũ khí, phương tiện kỹ thuật, cơ sở dữ liệu theo quy định để thi hành tạm giữ, tạm giam.

19/09/2018


ĐẢM BẢO BIÊN CHẾ, NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỂ PHỤC VỤ QUẢN LÝ GIAM GIỮ

ĐẢM BẢO BIÊN CHẾ, NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỂ PHỤC VỤ QUẢN LÝ GIAM GIỮ

Nhà nước bảo đảm biên chế, nhân lực cho cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. Người làm công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được đào tạo, bồi dưỡng.

19/09/2018


bttop