KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Kiến thức pháp luật hình sự là nội dung được nhiều người quan tâm. Với số lượng Văn bản rất lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng đăng tải, cập nhật đầy đủ các quy định để Quý Khách hàng tham khảo.

TỔ CHỨC BẾP ĂN CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TỔ CHỨC BẾP ĂN CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Tổ chức bếp ăn phục vụ người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


ĐỊNH MỨC ĂN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

ĐỊNH MỨC ĂN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Định mức ăn của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆM KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆM KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ QUỐC PHÒNG TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ QUỐC PHÒNG TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG AN TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG AN TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Trách nhiệm của Chính phủ trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Thời hạn giải quyết tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam là bao nhiêu ngày?  Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Hồ sơ giải quyết tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TỐ CÁO TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần hai trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


NỘI DỤNG QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

NỘI DỤNG QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Sau khi thụ lý khiếu nại, Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu tiến hành xác minh, yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại.

20/09/2018


HỒ SƠ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

HỒ SƠ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Hồ sơ giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ GỬI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  VÀ GỬI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Thời hạn giải quyết khiếu nại và gửi quyết định giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT KHI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT KHI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

20/09/2018


QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

19/09/2018


THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được pháp luật quy định như thế nào?

19/09/2018


bttop