LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

TUYỂN DỤNG, BỐ TRÍ, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH

TUYỂN DỤNG, BỐ TRÍ, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH

Tuyển dụng, bố trí, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch theo quy định của pháp hiện hành.

02/10/2018


ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch là gì theo quy định pháp luật hiện hành?

02/10/2018


GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA GIẤY KHAI SINH

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA GIẤY KHAI SINH

Luật sư cho tôi hỏi giá trị pháp lý của giấy khai sinh được thể hiện như thế nào?

02/10/2018


CÁCH THỨC NỘP VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

CÁCH THỨC NỘP VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về cách thức nhận và tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch theo pháp luật hiện hành.

02/10/2018


XÁC ĐỊNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH

XÁC ĐỊNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Việc xác định nội dung đăng ký khai sinh được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

02/10/2018


QUY ĐỊNH VỀ XUẤT TRÌNH, NỘP GIẤY TỜ KHI ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT TRÌNH, NỘP GIẤY TỜ KHI ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch.

02/10/2018


NHỮNG VIỆC CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH KHÔNG ĐƯỢC LÀM

NHỮNG VIỆC CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Luật sư cho tôi hỏi những việc công chức làm công tác hộ tịch không được làm bao gồm những gì?

02/10/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH

Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức làm công tác hộ tịch theo pháp luật hộ tịch mới nhất.

02/10/2018


CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH

CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH

Luật sư cho tôi hỏi công chức làm công tác hộ tịch là gì? Tiêu chuẩn của công chức làm công tác hộ tịch gồm những gì?

02/10/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG AN TRONG VIỆC QUẢN LÝ HỘ TỊCH

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG AN TRONG VIỆC QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Trách nhiệm của bộ công an trong việc quản lý hộ tịch theo quy định của pháp luật hiện hành.

02/10/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ NGOẠI GIAO TRONG VIỆC QUẢN LÝ HỘ TỊCH

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ NGOẠI GIAO TRONG VIỆC QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trách nhiệm của Bộ ngoại giao trong việc quản lý hộ tịch.

02/10/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TƯ PHÁP TRONG VIỆC QUẢN LÝ HỘ TỊCH

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TƯ PHÁP TRONG VIỆC QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Trách nhiệm của bộ tư pháp trong việc quản lý hộ tịch theo quy định của pháp luật hiện hành.

02/10/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ TRONG QUẢN LÝ HỘ TỊCH

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ TRONG QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Trách nhiệm của Chính phủ trong quản lý hộ tịch được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

02/10/2018


CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH KHI ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH KHI ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

Quy định của pháp luật về cấp bản chính trích lục hộ tịch khi đăng ký hộ tịch?

02/10/2018


ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ Ở NƯỚC NGOÀI

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ Ở NƯỚC NGOÀI

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài.

02/10/2018


CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ

CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ

Quy định của pháp luật hiện hành về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử?

02/10/2018


SỔ HỘ TỊCH

SỔ HỘ TỊCH

Luật sư cho tôi hỏi sổ hộ tịch là gì? Pháp luật quy định như thế nào về sổ hộ tịch?

01/10/2018


THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON

THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON

Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con theo quy định pháp luật hiện hành?

01/10/2018


THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ KHAI SINH

THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Luật sư cho tôi hỏi thẩm quyền đăng ký khai sinh cho con thuộc về đối tượng nào?

01/10/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ MỚI NHẤT

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ MỚI NHẤT

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục đăng ký khai tử mới nhất theo quy định pháp luật mới nhất.

01/10/2018


bttop