SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, chuyên sâu sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý Khách hàng trong quá trình đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của mình.

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, HÀNG NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, HÀNG NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009?

04/04/2018


CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009?

04/04/2018


CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009 và có gì khác biệt so với luật sở hữu trí tuệ 2005?

04/04/2018


HÀNG HÓA GIẢ MẠO SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

HÀNG HÓA GIẢ MẠO SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ là gì? Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có được coi là là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ không?

04/04/2018


HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BỊ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH?

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BỊ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH?

Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào bị xử phạt hành chính?

04/04/2018


NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ KHI YÊU CẦU BIÊN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ KHI YÊU CẦU BIÊN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với những người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, khi yêu cầu biện pháp khẩn cấp tạm thời thì tôi có nghĩa vụ gì?

04/04/2018


ÁP DỤNG BIÊN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

ÁP DỤNG BIÊN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với những người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được pháp luật quy định như thế nào?

04/04/2018


BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, HÀNG NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, HÀNG NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009?

04/04/2018


THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐƯỢC PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐƯỢC PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan được pháp luật sở hữu trí tuệ quy định như thế nào?

16/03/2018


NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp biện pháp đối với những người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định như thế nào?

16/03/2018


BIỆN PHÁP ĐỂ CHỦ THỂ BẢO VỆ QYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

BIỆN PHÁP ĐỂ CHỦ THỂ BẢO VỆ QYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, tôi phải làm gì để có thể bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình?

27/02/2018


Sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

Sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

Cá nhân, tổ chức sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh phải tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan.

05/01/2018


Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép

Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép

Theo quy định của pháp luật, khi sử dụng các tác phẩm đã công bố thì người dùng phải xin phép. Tuy nhiên, trong một số trường hợp pháp luật cho phép sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép. Cụ thể Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định:

05/01/2018


Bảo hộ quyền tác giả

Bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là các quyền dành cho người sáng tạo đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật của họ. Quyền tác giả áp dụng cho nhiều loại hình khác nhau của tác phẩm nghệ thuật, bao gồm hội họa, âm nhạc, thơ, vở diễn, sách, kiến trúc...

05/01/2018


bttop