SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, chuyên sâu sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý Khách hàng trong quá trình đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của mình.

ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi là tác giả giống cây trồng và tôi muốn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. vậy, đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng gồm những gì?

06/04/2018


QUYỀN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

QUYỀN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi là tác giả giống cây trồng. Vậy, tôi có được đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng không?

06/04/2018


QUYỀN CỦA CHỦ BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG BỊ HẠN CHẾ NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN CỦA CHỦ BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG BỊ HẠN CHẾ NHƯ THẾ NÀO?

Hạn chế quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng được pháp luật quy định như thế nào?

06/04/2018


HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG?

Những hành vi nào bị coi là xâm phạm quyền đối với giống cây trồng?

06/04/2018


QUYỀN MỞ RỘNG CỦA CHỦ BẰNG BAO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

QUYỀN MỞ RỘNG CỦA CHỦ BẰNG BAO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Ngoài Quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng được quy định tại Điều 186 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung thì quyền của chủ bằng bảo hộ được mở rộng như thế nào?

06/04/2018


QUYỀN CỦA CHỦ BẰNG BAO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

QUYỀN CỦA CHỦ BẰNG BAO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng được pháp luật quy định như thế nào?

06/04/2018


QUYỀN CỦA TÁC GIẢ GIỐNG CÂY TRỒNG?

QUYỀN CỦA TÁC GIẢ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi là tác giả giống cây trồng ( cây lúa HKD3), Vậy, tác giả giống cây trồng có những quyền gì?

06/04/2018


CĂN CỨ KHIẾU NẠI VIỆC TỪ CHỐI CẤP BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CẬY TRỒNG?

CĂN CỨ KHIẾU NẠI VIỆC TỪ CHỐI CẤP BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CẬY TRỒNG?

Tôi đã nộp đơn đăng ký Bằng bảo hộ giống cây trồng, tuy nhiên cơ quan quản lý nhà nước lại từ chối cấp Bằng cho tôi trong khi hồ sơ của tôi đã đầy đủ các tài liệu cần thiết. Vậy, căn cứ khiếu nại việc từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng không được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


BIỆN PHÁP ĐỂ CHỦ THỂ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

BIỆN PHÁP ĐỂ CHỦ THỂ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, tôi có thể sử dụng những Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình?

05/04/2018


THẨM QUYỀN XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

THẨM QUYỀN XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


NỘP MẪU GIỐNG ĐỂ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

NỘP MẪU GIỐNG ĐỂ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Tôi đăng ký bảo hộ giống cây trồng và cơ quan quản lý yêu cầu tôi nộp mẫu giống. Vậy, Nộp mẫu giống để đăng ký bảo hộ giống cây trồng được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật?

05/04/2018


NGUYÊN TẮC NỘP ĐƠN ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

NGUYÊN TẮC NỘP ĐƠN ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật?

05/04/2018


NGUYÊN TẮC ƯU TIÊN ĐỐI VỚI ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

NGUYÊN TẮC ƯU TIÊN ĐỐI VỚI ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG?

Nguyên tắc ưu tiên đối với đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật?

05/04/2018


QUYỀN YÊU CẦU TÒA ÁN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI?

QUYỀN YÊU CẦU TÒA ÁN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI?

Ai có quyền và trong trường hợp nào có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ?

05/04/2018


CĂN CỨ XÁC ĐỊNH MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Nếu nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về vật chất cho mình thì có quyền yêu cầu Toà án quyết định mức bồi thường theo một trong các căn cứ nào ?

05/04/2018


NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Nguyên tắc xác định thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẰNG CÁC BIỆN PHÁP DÂN SỰ

XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẰNG CÁC BIỆN PHÁP DÂN SỰ

Khi có các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng các biện pháp dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHỨNG MINH CỦA ĐƯƠNG SỰ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHỨNG MINH CỦA ĐƯƠNG SỰ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Tôi là nguyên đơn trong vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, tôi có Quyền và nghĩa vụ chứng minh của đương sự của tôi được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Giám định về sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009?

05/04/2018


bttop