LAO ĐỘNG

NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG

NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về lao động trong phạm vi cả nước. Vậy nội dung quản lý nhà nước về lao động bao gồm những gì?

02/10/2018


XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI ĐÌNH CÔNG BẤT HỢP PHÁP

XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI ĐÌNH CÔNG BẤT HỢP PHÁP

Sau khi quyết định của tòa án về tính hợp pháp của cuộc đình công được công bố, nếu cuộc đình công là bất hợp pháp thì người lao động đang tham gia đình công phải ngừng ngay đình công và trở lại làm việc. Nếu có vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định về xử lý vi phạm đối với đình công bất hợp pháp.

02/10/2018


QUYỀN CỦA CÁC BÊN TRƯỚC VÀ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÌNH CÔNG

QUYỀN CỦA CÁC BÊN TRƯỚC VÀ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÌNH CÔNG

Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động. Vậy quyền của các bên trước và trong quá trình đình công được quy định như thế nào?

02/10/2018


TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ TẠI CƠ SỞ

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ TẠI CƠ SỞ

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Vậy trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sở được quy định như thế nào?

02/10/2018


QUY ĐỊNH VỀ HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG

QUY ĐỊNH VỀ HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG

Hội đồng trọng tài lao động gồm Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thư ký Hội đồng và các thành viên là đại diện công đoàn cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động.

02/10/2018


QUY ĐỊNH ĐỘ TUỔI NGHỈ HƯU CAO HƠN

QUY ĐỊNH ĐỘ TUỔI NGHỈ HƯU CAO HƠN

Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo quy định. Vậy quy định độ tuổi nghỉ hưu cao hơn được thể hiện như thế nào?

02/10/2018


QUY ĐỊNH ĐỘ TUỔI NGHỈ HƯU

QUY ĐỊNH ĐỘ TUỔI NGHỈ HƯU

Tôi là lao động nam, hiện đang làm việc tại công ty điện tử. Luật sư cho tôi hỏi, hiện nay pháp luật quy định độ tuổi nghỉ hưu như thế nào?

02/10/2018


NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Người sử dụng lao động là hộ gia đình hoặc nhiều hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động là người giúp việc gia đình theo hợp đồng lao động. Vậy nghĩa vụ của người sử dụng lao động giúp việc gia đình được quy định như thế nào?

02/10/2018


NGHĨA VỤ CỦA LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

NGHĨA VỤ CỦA LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Lao động là người giúp việc gia đình là người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình. Vậy nghĩa vụ của lao động là người giúp việc gia đình được quy định như thế nào?

02/10/2018


BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CỦA LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CỦA LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Vậy việc bồi thường thiệt hại của lao động giúp việc gia đình được quy định cụ thể như thế nào?

02/10/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

Trong quá trình sử dụng lao động giúp việc gia đình, nếu xảy ra tai nạn lao động, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm với người lao động. Vậy trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động giúp việc gia đình bị tai nạn lao động như thế nào?

02/10/2018


AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Người sử dụng lao động là hộ gia đình hoặc nhiều hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động là người giúp việc gia đình theo hợp đồng lao động phải đảm bảo điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo đúng quy định.

02/10/2018


THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI CỦA LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI CỦA LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Lao động là người giúp việc gia đình là người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình. Vậy thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của lao động giúp việc gia đình được quy định như thế nào?

02/10/2018


KHẤU TRỪ TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

KHẤU TRỪ TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động giúp việc gia đình để bồi thường thiệt hại do làm hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc làm mất tài sản của người sử dụng lao động theo nội dung của hợp đồng lao động.

01/10/2018


ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động đối với lao động giúp việc gia đình được quy định như thế nào?

01/10/2018


NGƯỜI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NGƯỜI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Người lao động giúp việc gia đình đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải tuân thủ thời hạn báo trước theo quy định.

01/10/2018


NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình được lập ít nhất thành hai bản, người sử dụng lao động giữ một bản, người lao động giữ một bản. Vậy nội dung của hợp đồng lao động đối với lao động giúp việc gia đình bao gồm những nội dung gì?

01/10/2018


KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Lao động là người giúp việc gia đình bao gồm: Người lao động sống tại gia đình người sử dụng lao động; người lao động không sống tại gia đình người sử dụng lao động. Vậy việc ký kết hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình được thực hiện như thế nào?

01/10/2018


NGƯỜI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

NGƯỜI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Lao động là người giúp việc gia đình là người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình. Vậy người ký kết hợp đồng lao động đối với lao động giúp việc gia đình được quy định như thế nào?

01/10/2018


SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA NHÀ THẦU

SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA NHÀ THẦU

Trước khi tuyển người lao động nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động nước ngoài cần huy động để thực hiện gói thầu tại Việt Nam. Vậy việc sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu được quy định như thế nào?

01/10/2018


bttop