KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

17/10/2018


QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Trình tự đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Trình tự đầu tư xây dựng bao gồm mấy giai đoạn?

17/10/2018


QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của dự án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công.

17/10/2018


NỘI DUNG THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

NỘI DUNG THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nội dung thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Bộ Xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

16/10/2018


TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

16/10/2018


CÁC BỘ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH

CÁC BỘ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH

Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành được pháp luật quy định như thế nào?

16/10/2018


HỒ SƠ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

HỒ SƠ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng có trách nhiệm lập hồ sơ sự cố công trình xây dựng bao gồm các nội dung nào?

16/10/2018


CHI PHÍ TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CHI PHÍ TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Trường hợp sự cố công trình xây dựng xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng.

16/10/2018


NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nội dung thực hiện giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

16/10/2018


THẨM QUYỀN GIÁM ĐỊNH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

THẨM QUYỀN GIÁM ĐỊNH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Thẩm quyền chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng được quy định như thế nào?

16/10/2018


GIẢI QUYẾT SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

GIẢI QUYẾT SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Khi xảy ra sự cố công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra.

16/10/2018


BÁO CÁO SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

BÁO CÁO SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư báo cáo về sự cố công trình xây dựng bằng văn bản tới Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố.

15/10/2018


PHÂN CẤP SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

PHÂN CẤP SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Cấp sự cố công trình xây dựng được chia thành ba cấp theo mức độ hư hại công trình và thiệt hại về người, bao gồm sự cố cấp I, cấp II và cấp III.

15/10/2018


XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG KHI CÓ NGƯỜI MUỐN SỬ DỤNG TIẾP

XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG KHI CÓ NGƯỜI MUỐN SỬ DỤNG TIẾP

Trách nhiệm thông báo và thẩm quyền xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG

XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG

Công trình hết thời hạn sử dụng thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải thực hiện các công việc như thế nào?

15/10/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐẠI PHƯƠNG KHI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ DẤU HIỆU NGUY HIỂM

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐẠI PHƯƠNG KHI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ DẤU HIỆU NGUY HIỂM

Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin bộ phận công trình hoặc công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng thì chính quyền địa phương có trách nhiệm như thế nào?

15/10/2018


XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ DẤU HIỆU NGUY HIỂM

XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ DẤU HIỆU NGUY HIỂM

Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CHỊU LỰC VÀ AN TOÀN VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CHỊU LỰC VÀ AN TOÀN VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng được pháp luật quy định như thế nào?

15/10/2018


QUYẾT TOÁN CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

QUYẾT TOÁN CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Đối với công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí bảo trì công trình xây dựng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

15/10/2018


DỰ TOÁN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

DỰ TOÁN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Dự toán bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là dự toán bảo trì) được xác định theo công việc bảo trì cụ thể và là căn cứ để chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.

15/10/2018


bttop