KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

BẢO HÀNH THEO HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

BẢO HÀNH THEO HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Bên nhận thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

04/10/2018


BẢO HIỂM THEO HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

BẢO HIỂM THEO HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp.

04/10/2018


GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Khi giải quyết các tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên phải tuân thủ nguyên tắc và trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng.

04/10/2018


KHIẾU NẠI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

KHIẾU NẠI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng trong Nghị định này được hiểu là khi một bên phát hiện bên kia thực hiện không đúng hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo đúng hợp đồng.

04/10/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Các tình huống được chấm dứt hợp đồng xây dựng, quyền được chấm dứt hợp đồng; trình tự thủ tục chấm dứt, mức đền bù thiệt hại do chấm dứt hợp đồng phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng.

04/10/2018


TẠM DỪNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

TẠM DỪNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Các tình huống được tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng, quyền được tạm dừng; trình tự thủ tục tạm dừng, mức đền bù thiệt hại do tạm dừng phải được bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng.

04/10/2018


ĐIỀU CHỈNH ĐƠN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

ĐIỀU CHỈNH ĐƠN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận về các trường hợp được điều chỉnh tiến độ. Trường hợp thời hạn hoàn thành chậm hơn so với tiến độ của hợp đồng, các bên phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra.

04/10/2018


PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ TRONG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ TRONG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Việc áp dụng các phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng, đồng tiền thanh toán và phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

04/10/2018


ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ TRONG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ TRONG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

04/10/2018


ĐIỀU CHỈNH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC TRONG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

ĐIỀU CHỈNH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC TRONG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể về các trường hợp được điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng trong hợp đồng xây dựng.

04/10/2018


NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng.

04/10/2018


BÊN NHẬN THẦU EPC CÓ QUYỀN GÌ?

BÊN NHẬN THẦU EPC CÓ QUYỀN GÌ?

Bên nhận thầu EPC có quyền được đề xuất với bên giao thầu về những công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng không?

03/10/2018


BÊN GIAO THẦU EPC CÓ NGHĨA VỤ GÌ?

BÊN GIAO THẦU EPC CÓ NGHĨA VỤ GÌ?

Nghĩa vụ của bên giao thầu EPC được pháp luật quy định như thế nào? Bên giao thầu EPC có nghĩa vụ Cung cấp cho bên nhận thầu thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc không?

03/10/2018


BÊN GIAO THẦU EPC CÓ QUYỀN GÌ?

BÊN GIAO THẦU EPC CÓ QUYỀN GÌ?

Bên giao thầu EPC có quyền từ chối nghiệm thu sản phẩm không đạt chất lượng theo hợp đồng không?

03/10/2018


QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu cung cấp thiết bị công nghệ được pháp luật quy định như thế nào?

03/10/2018


QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA BÊN GIAO THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA BÊN GIAO THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu cung cấp thiết bị công nghệ được pháp luật quy định như thế nào?

03/10/2018


NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Nghĩa vụ của bên nhận thầu thi công xây dựng công trình được pháp luật quy định như thế nào? Bên nhận thầu thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ Ghi nhật ký thi công xây dựng công trình không?

03/10/2018


QUYỀN CỦA BÊN NHẬN THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

QUYỀN CỦA BÊN NHẬN THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quyền của bên nhận thầu thi công xây dựng công trình được pháp luật quy định như thế nào? Bên nhận thầu thi công xây dựng công trình có quyền Được thay đổi các biện pháp thi công không?

03/10/2018


NGHĨA VỤ CỦA BÊN GIAO THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

NGHĨA VỤ CỦA BÊN GIAO THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

Nghĩa vụ của bên giao thầu thi công xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Trường hợp bên giao thầu là chủ đầu tư thì phải xin giấy phép xây dựng không?

03/10/2018


QUYỀN CỦA BÊN GIAO THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

QUYỀN CỦA BÊN GIAO THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

Quyền của bên giao thầu thi công xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Bên giao thầu thi công xây dựng có quyền Tạm dừng thi công xây dựng công trình

03/10/2018


bttop