BIỂU MẪU

Luật Huy Thành sẽ soạn thảo, cập nhập nhiều mẫu văn bản trong các linh vực Dân sự, Hình sự, Hôn nhân và Gia đình, Đất đai, Hành chính, Doanh nghiệp, Lao động...vv để Quý Khách hàng có có thể tham khảo, sử dụng.

MẪU ĐƠN THUẬN TÌNH LY HÔN MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN THUẬN TÌNH LY HÔN MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn thuận tình ly hôn do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

16/05/2018


MẪU ĐƠN LY HÔN MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN LY HÔN MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn ly hôn do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hôn nhân và Gia đình Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến Tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

16/05/2018


MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

16/05/2018


MẪU ĐƠN TỐ CÁO MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN TỐ CÁO MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn tố cáo do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179

16/05/2018


MẪU ĐƠN MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

MẪU ĐƠN MIỄN TRÁCH NHIỆM  HÌNH SỰ

Dưới đây là mẫu đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi.....

16/05/2018


MẪU ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi.....

16/05/2018


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi.....

16/05/2018


MẪU ĐƠN KHÁNG CÁO MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN KHÁNG CÁO MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn kháng cáo do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi.....

15/05/2018


MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI 2018

MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI 2018

Dưới đây là mẫu đơn khiếu nại do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi.....

15/05/2018


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

15/05/2018


MẪU ĐƠN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2018

MẪU ĐƠN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2018

Việc quy định khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ xuất phát từ tính chất của vụ án và lợi ích của chính người bị hại. Theo quy định thì Cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khởi kiện của mình phải soạn Đơn theo mẫu đơn khởi tố vụ án hình sự được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

15/05/2018


Mẫu đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu số 04a/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định mẫu đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

05/01/2018


Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất

Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất

Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT mẫu đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất

05/01/2018


Mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu số 10/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

05/01/2018


Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm quyết định, bản án dân sự có hiệu lực

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm quyết định, bản án dân sự có hiệu lực

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm trong tố tụng dân sự được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013 của Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán...

05/01/2018


Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm quyết định, bản án dân sự có hiệu lực

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm quyết định, bản án dân sự có hiệu lực

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013 của Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán...

05/01/2018


Mẫu đề nghị hoàn thuế

Mẫu đề nghị hoàn thuế

Để cơ quan quản lý Thuế có thẩm quyền xem xét về việc hoàn thuế, doanh nghiệp cần thực hiện đề nghị theo mẫu quy định

05/01/2018


Mẫu đề nghị miễn giảm thuế

Mẫu đề nghị miễn giảm thuế

Để cơ quan quản lý Thuế có thẩm quyền xem xét về đề nghị miễn, giảm thuê, doanh nghiệp cần thực hiện theo mẫu quy định

05/01/2018


Mẫu thông báo phương pháp tính Thuế

Mẫu thông báo phương pháp tính Thuế

Khi doanh nghiệp mới thành lập được cấp Mã số số thuế, con dấu, một trong những việc trước tiên doanh nghiệp xem xét thực hiện là gửi thông báo tới Chi cục Thuế trực tiếp quản lý về việc áp dụng phương pháp tính Thuế.

05/01/2018


Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2-13/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

05/01/2018


bttop