BIỂU MẪU

Luật Huy Thành sẽ soạn thảo, cập nhập nhiều mẫu văn bản trong các linh vực Dân sự, Hình sự, Hôn nhân và Gia đình, Đất đai, Hành chính, Doanh nghiệp, Lao động...vv để Quý Khách hàng có có thể tham khảo, sử dụng.

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

13/02/2019


Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

13/02/2019


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN VỀ VIỆC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN VỀ VIỆC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Giấy ủy quyền về việc giao kết hợp đồng lao động được ban hành kèm theo Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

21/09/2018


MẤU GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

MẤU GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

Mẫu giấy đề nghị vay vốn ban hành kèm theo Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy Lao định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP

21/09/2018


MẤU THÔNG BÁO NỘP TIỀN ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT VI PHẠM

MẤU THÔNG BÁO NỘP TIỀN ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT VI PHẠM

Thông báo nộp tiền đo đạc xác định diện tích đất vi phạm ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 12/2016/ttlt-btnmt-btc ngày 24 tháng 6 năm 2016 của bộ tài nguyên và môi trường và bộ tài chính.

07/09/2018


MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT VI PHẠM

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT VI PHẠM

Thông báo kết quả đo đạc xác định diện tích đất vi phạm ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

07/09/2018


MẪU BIÊN BẢN VỀ VIỆC NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT YÊU CẦU ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH LẠI DIỆN TÍCH ĐẤT CÓ VI PHẠM

MẪU BIÊN BẢN VỀ VIỆC NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT YÊU CẦU ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH LẠI DIỆN TÍCH ĐẤT CÓ VI PHẠM

Biên bản về việc người sử dụng đất yêu cầu đo đạc xác định lại diện tích đất có vi phạm ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

07/09/2018


MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA

Mẫu đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa ban hành kèm theo Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

31/08/2018


HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

31/08/2018


PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai Mẫu số 01/PYC kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

31/08/2018


ĐƠN VỊ TÍNH SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

ĐƠN VỊ TÍNH SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Đối với doanh nghiệp thì đơn vị tính sử dụng trong kế toán được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

01/08/2018


BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN

BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định pháp luật mới nhất?

01/08/2018


MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN

Khi một người lao động ký kết Hợp đồng cá nhân với người sử dụng lao động nước ngoài thì cần tiến hành thủ tục đăng ký hợp đồng cá nhân với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Hợp đồng cá nhân phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc. Dưới đây là mẫu đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân để Quý...

24/05/2018


MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới chín mươi ngày đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Dưới đây là mẫu đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập để Quý Khách hàng tham khảo:

24/05/2018


MẪU ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

MẪU ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Khi lập Hợp đồng cung ứng lao động, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây là mẫu đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động:

23/05/2018


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Trong quá trình hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp có thể phải xin cấp đổi Giấy phép hoạt động. Dưới đây là mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

23/05/2018


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NLĐ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NLĐ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Khi một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần phải có Giấy phép hoạt động do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Dưới đây là mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

23/05/2018


MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng cung ứng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Việt Nam với bên nước ngoài về điều kiện, nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

23/05/2018


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN ĐỀ  NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe mới do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hành chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

21/05/2018


MẪU ĐƠN YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn tuyên bố phá sản do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Doanh nghiệp Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.          

21/05/2018


bttop