Kiến thức HÀNH CHÍNH

Hiểu biết pháp luật Hành chính là rất cần thiết trong đời sống xã hội.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hành chính để Quý Khách hàng tham khảo.

Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Trường hợp có đủ căn cứ và xét thấy cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với người đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì người có thẩm quyền phải ra ngay quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

05/01/2018


Thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Trong trường hợp có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác…, thì những người theo quy định có quyền quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

05/01/2018


Tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong trường hợp cần ngăn chặn, đình chỉ ngay những hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác…

05/01/2018


Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

Trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền có thể áp dụng một số các biện pháp theo luật định…

05/01/2018


Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành đối với biện pháp xử lý hành chính

Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành đối với  biện pháp xử lý hành chính

Người đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đã chấp hành một nửa thời hạn, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công, thì được xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại…

05/01/2018


Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn…

05/01/2018


Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự…có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định.

05/01/2018


Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện…thì có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

05/01/2018


Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự…có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

05/01/2018


Thi hành Quyết định cưỡng chế xử phạt hành chính

Thi hành Quyết định cưỡng chế xử phạt hành chính

Người ra quyết định cưỡng chế có trách nhiệm gửi ngay quyết định cưỡng chế cho các cá nhân, tổ chức liên quan và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của mình và của cấp dưới…

05/01/2018


Thẩm quyền cưỡng chế thi hành xử phạt vi phạm hành chính

Thẩm quyền cưỡng chế thi hành xử phạt vi phạm hành chính

Chỉ những được pháp luật quy định mới có thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

05/01/2018


Khắc phục hậu quả vi phạm hành chính

Khắc phục hậu quả vi phạm hành chính

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính có trách nhiệm thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định theo quy định của pháp luật…

05/01/2018


Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

05/01/2018


Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính

Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính

Việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành.

05/01/2018


Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Thủ tục chứng thực chữ ký

Thủ tục chứng thực chữ ký

Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ theo quy định.

05/01/2018


Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị xử phạt trong cùng một lần thì chỉ ra 01 quyết định xử phạt, trong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính.

05/01/2018


Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

05/01/2018


Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra

05/01/2018


bttop