CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình

Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình

Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình theo quy định pháp luật hiện hành.

16/01/2019


Hành vi bạo lực gia đình sẽ bị xử phạt như thế nào

Hành vi bạo lực gia đình sẽ bị xử phạt như thế nào

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề hành vi bạo lực gia đình sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành.

16/01/2019


Các hành vi bạo lực gia đình

Các hành vi bạo lực gia đình

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các hành vi bạo lực gia đình theo quy định pháp luật hiện hành.

16/01/2019


Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình

Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình

Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

16/01/2019


Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình

Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình

Quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình là gì?

16/01/2019


Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

16/01/2019


Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình

Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình theo quy định pháp luật.

16/01/2019


Những hành vi bị nghiêm cấm về phòng chống bạo lực gia đình

Những hành vi bị nghiêm cấm về phòng chống bạo lực gia đình

Những hành vi bị nghiêm cấm về phòng chống bạo lực gia đình theo quy định pháp luật hiện hành.

16/01/2019


Nội dung báo cáo hiện trạng môi trường

Nội dung báo cáo hiện trạng môi trường

Nội dung báo cáo hiện trạng môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

16/01/2019


Trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng môi trường

Trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng môi trường

Trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

16/01/2019


Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

16/01/2019


Trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm

Trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm

Trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm được pháp luật quy định như thế nào?

16/01/2019


Thống kê môi trường là gì?

Thống kê môi trường là gì?

Thống kê môi trường là hoạt động điều tra, báo cáo, tổng hợp, phân tích và công bố các chỉ tiêu cơ bản phản ánh bản chất và diễn biến của các vấn đề môi trường theo không gian và thời gian.

16/01/2019


Chỉ thị môi trường là gì?

Chỉ thị môi trường là gì?

Chỉ thị môi trường là thông số cơ bản phản ánh các yếu tố đặc trưng của môi trường phục vụ mục đích đánh giá, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, lập báo cáo hiện trạng môi trường.

16/01/2019


Phí trọng tài thương mại được quy định như thế nào?

Phí trọng tài thương mại được quy định như thế nào?

Phí trọng tài là khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Việc trả phí trọng tài thương mại được quy định như thế nào?

15/01/2019


Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Việc khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại phải đảm bảo thời hiệu khởi kiện theo quy định. Vậy thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài là bao lâu?

15/01/2019


Thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài

Thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài

Trường hợp tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài các bên tranh chấp phải lưu ý đến việc thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài.

15/01/2019


Đơn khởi kiện tại trung tâm trọng tài thương mại

Đơn khởi kiện tại trung tâm trọng tài thương mại

Trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Vậy nội dung đơn khởi kiện tại trung tâm trọng tài thương mại được quy định như thế nào?

15/01/2019


Chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài

Trung tâm trọng tài chấm dứt hoạt động trong trường hợp nào? Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài được thực hiện như thế nào?

15/01/2019


Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm trọng tài

Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm trọng tài

Trung tâm trọng tài thương mại khi thành lập và hoạt động sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Vậy quyền và nghĩa vụ của Trung tâm trọng tài bao gồm những gì?

15/01/2019


bttop