KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

THỦ TỤC THAY ĐỔI HỌ TÊN

THỦ TỤC THAY ĐỔI HỌ TÊN

Do quan niệm trước đây nên nhiều người sinh ra được đặt tên xấu và họ không thích. Hiện tại họ muốn đổi, do đó sau đây Luật Huy Thành xin được đưa ra hướng dẫn về thủ tục thay đổi họ tên.

02/08/2018


GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TỰ THỤC

GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TỰ THỤC

Thủ tục giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tự thục theo quy định của pháp luật hiện hành?

12/06/2018


THỦ TỤC SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

THỦ TỤC SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành?

12/06/2018


THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch gồm những trình tự như thế nào?

11/06/2018


THỦ TỤC CHỨNG THỰC VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

THỦ TỤC CHỨNG THỰC VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Quy định pháp luật hiện hành về thủ tục chứng thực việc sử đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch?

11/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

TƯ VẤN THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Vậy thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch được thực hiện như nào?

11/06/2018


TÍNH LIÊN TỤC CỦA THỜI HIỆU HƯỞNG QUYỀN DÂN SỰ, MIỄN TRỪ NGHĨA VỤ DÂN SỰ

TÍNH LIÊN TỤC CỦA THỜI HIỆU HƯỞNG QUYỀN DÂN SỰ, MIỄN TRỪ NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. Thời hiệu có tính liên tục, trong một số trường hợp nếu có sự kiện gián đoạn thì thời hiệu phải được tính lại từ đầu theo quy định của pháp luật.

01/06/2018


THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC THỜI HẠN

THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC THỜI HẠN

Việc xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác lập các quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức. Vậy thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn được quy định như thế nào?

01/06/2018


QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN, THỜI ĐIỂM TÍNH THỜI HẠN

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN, THỜI ĐIỂM TÍNH THỜI HẠN

Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác. Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra. Vậy pháp luật quy định về thời hạn và thời điểm tính thời hạn như thế nào?

01/06/2018


THỜI HẠN ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

THỜI HẠN ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. việc đại diện được thực hiện theo thời hạn đại diện. Vậy thời hạn đại diện được pháp luật quy định như thế nào?

31/05/2018


ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ

ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. giao dịch dân sự muốn có hiệu lực thì phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Vậy điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

31/05/2018


PHÁP NHÂN CHẤM DỨT TỒN TẠI KHI NÀO?

PHÁP NHÂN CHẤM DỨT TỒN TẠI KHI NÀO?

Pháp nhân là một tổ chức được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ theo luật định, có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Vậy pháp nhân chấm dứt tồn tại khi nào?

31/05/2018


THANH TOÁN TÀI SẢN CỦA PHÁP NHÂN BỊ GIẢI THỂ

THANH TOÁN TÀI SẢN CỦA PHÁP NHÂN BỊ GIẢI THỂ

Pháp nhân giải thể trong trường hợp theo quy định của điều lệ; theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hết thời hạn hoạt động được ghi trong điều lệ hoặc trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền  và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Trước khi giải thể, pháp nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài sản. Vậy thanh toán tài sản của pháp...

31/05/2018


NHỮNG NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ CỦA PHÁP NHÂN

NHỮNG NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ CỦA PHÁP NHÂN

Hiện nay, theo pháp luật Việt Nam, pháp nhân gồm hai loại là pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại. Khi thành lập và hoạt động pháp nhân phải có điều lệ trong trường hợp pháp luật có quy định. Vậy điều lệ của pháp nhân gồm những nội dung gì?

31/05/2018


PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI

PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI

Pháp nhân là một tổ chức được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ theo luật định, có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Pháp nhân bao gồm pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại.

31/05/2018


HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

Việc hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích có ảnh hưởng rất lớn đến các quyền và nghĩa vụ của những người liên quan. Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó.

31/05/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ

Khi một người biệt tích 06 tháng liền trở lên thì những người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định....

31/05/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ

Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình thì khi họ ở tình trạng cần được giám hộ để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành...

31/05/2018


QUYỀN NHÂN THÂN TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

QUYỀN NHÂN THÂN TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Mỗi một cá nhân đều có quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình. Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình luôn được pháp luật bảo vệ.

31/05/2018


QUYỀN VỀ ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ, BÍ MẬT CÁ NHÂN, BÍ MẬT GIA ĐÌNH

QUYỀN VỀ ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ, BÍ MẬT CÁ NHÂN, BÍ MẬT GIA ĐÌNH

Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là quyền cơ bản của con người được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.

31/05/2018


bttop