KIẾN THỨC TỔNG HỢP

NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn theo quy định có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc.

19/09/2018


ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp.

19/09/2018


CẤP PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

CẤP PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở hoạt động xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.  Vậy thủ tục cấp phép thành lập được thực hiện như thế nào?

19/09/2018


ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Văn phòng giám định tư pháp là tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, được thành lập trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả. Vậy điều kiện thành lập Văn phòng giám định tư pháp là gì?

19/09/2018


CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động trong các trường hợp nào? Thủ tục thực hiện chấm dứt hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp được quy định như thế nào?

19/09/2018


THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Văn phòng giám định tư pháp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động trong những trường hợp nào? Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp được thực hiện như thế nào?

19/09/2018


CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Văn phòng giám định tư pháp có nhu cầu chuyển đổi loại hình hoạt động từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty hợp danh và ngược lại phải có hồ sơ đề nghị chuyển đổi gửi Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động.

19/09/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Văn phòng giám định tư pháp là tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, được thành lập trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả. Vậy quyền và nghĩa vụ của Văn phòng giám định tư pháp được quy định như thế nào?

19/09/2018


THAY ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH CỦA VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

THAY ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH CỦA VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Văn phòng giám định tư pháp thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định phải có đơn gửi đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng giám định tư pháp đã đăng ký hoạt động kèm theo đề án về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định.

19/09/2018


THÔNG BÁO, ĐĂNG BÁO VỀ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

THÔNG BÁO, ĐĂNG BÁO VỀ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Việc thông báo, đăng báo về nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp được quy định như thế nào?

19/09/2018


THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Vấn đề thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp được quy định như thế nào?

19/09/2018


QUY TRÌNH CHUNG CỦA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN

QUY TRÌNH CHUNG CỦA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN

Giám định pháp y tâm thần phải được tiến hành theo một quy trình pháp luật quy định. Vậy quy trình chung của giám định pháp y tâm thần được thực hiện như thế nào?

19/09/2018


ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC PHÁP Y, PHÁP Y TÂM THẦN

ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC PHÁP Y, PHÁP Y TÂM THẦN

Tổ chức giám định tư pháp công lập được Nhà nước bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện và điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện giám định tư pháp. Vậy đối với tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần thì điều kiện cơ sở vật chất được quy định như thế nào?

19/09/2018


PHÒNG GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT HÌNH SỰ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

PHÒNG GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT HÌNH SỰ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng có chức năng, nhiệm vụ gì? Cơ cấu tổ chức của Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào?

19/09/2018


PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ THUỘC CÔNG AN CẤP TỈNH

PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ THUỘC CÔNG AN CẤP TỈNH

Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh có chức năng, nhiệm vụ gì? Cơ cấu tổ chức của Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh được quy định như thế nào?

19/09/2018


VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ THUỘC BỘ CÔNG AN

VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ THUỘC BỘ CÔNG AN

Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an có chức năng, nhiệm vụ gì? Cơ cấu tổ chức của Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an được quy định như thế nào?

19/09/2018


TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC THUỘC BỘ Y TẾ

TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC THUỘC BỘ Y TẾ

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thuộc Bộ Y tế có chức năng, nhiệm vụ gì? Cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thuộc Bộ Y tế được quy định như thế nào?

19/09/2018


VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG THUỘC BỘ Y TẾ

VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG THUỘC BỘ Y TẾ

Viện pháp y tâm thần Trung ương là đơn vị sự nghiệp công lập. Vậy chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện pháp y tâm thần Trung ương được quy định như thế nào?

19/09/2018


TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH PHÁP Y THUỘC VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ, BỘ CÔNG AN

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH PHÁP Y THUỘC VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ, BỘ CÔNG AN

Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện khoa học hình sự, Bộ Công an có các chức năng, nhiệm vụ gì? Cơ cấu tổ chức của Trung tâm giám định pháp y được quy định như thế nào?

19/09/2018


VIỆN PHÁP Y QUÂN ĐỘI THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

VIỆN PHÁP Y QUÂN ĐỘI THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

Viện pháp y quân đội thuộc Bộ quốc phòng có chức năng, nhiệm vụ gì? Cơ cấu tổ chức của Viện pháp y quân đội thuộc Bộ quốc phòng được quy định như thế nào?

19/09/2018


bttop