KIẾN THỨC TỔNG HỢP

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Khi chấm dứt dự án đầu đầu tư thì sẽ phải thực hiện thủ tục chấ dứt hoạt động của dự án đầu tư như nào?

03/07/2018


THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN

Quy định pháp luật mới nhất về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án của Tòa án?

03/07/2018


THỦ TỤC THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ KHI CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ KHI CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Trường hợp dự án đầu tư được chuyển nhượng thì thủ tục thay đổi nhà đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư được quy định như nào?

03/07/2018


THỦ TỤC QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục Quốc Hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài?

03/07/2018


THỦ TỤC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Thủ tục Thủ tướng Chính Phủ quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định pháp luật mới nhất?

03/07/2018


THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

03/07/2018


THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội theo quy định pháp luật mới nhất?

03/07/2018


THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ UBND TỈNH

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ UBND TỈNH

Quy định pháp luật mới nhất về thủ tục quyết định chủ trương đầu tư UBND tỉnh?

03/07/2018


THỦ TỤC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN

THỦ TỤC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN

Nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn, mua cổ phần vào các tổ chức kinh tế theo quy định pháp luật hiện hành. Vậy thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần được thực hiện như nào?

03/07/2018


THỦ TỤC LẤY Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC LẤY Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục lấy ý kiến thẩm định dự án đầu tư?

03/07/2018


ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Ưu đãi đầu tư là ưu đãi mà Nhà nước dành cho nhà đầu tư khi họ đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn được khuyến khích nhằm tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau đây là hướng dẫn về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư?

03/07/2018


THỦ TỤC CÔNG NHẬN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT CẤP XÃ

THỦ TỤC CÔNG NHẬN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT CẤP XÃ

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã?

21/06/2018


THỦ TỤC THANH TOÁN THÙ LAO CHO HÓA GIẢI VIÊN

THỦ TỤC THANH TOÁN THÙ LAO CHO HÓA GIẢI VIÊN

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên theo quy định mới nhất?

21/06/2018


THỦ TỤC THỰC HIỆN HỖ TRỢ KHI HÒA GIẢI VIÊN GẶP TAI NẠN

THỦ TỤC THỰC HIỆN HỖ TRỢ KHI HÒA GIẢI VIÊN GẶP TAI NẠN

Thủ tục thực hiện hỗ trợ hòa giải khi viên gặp tai nạn theo quy định của pháp luật hiện hành?

21/06/2018


THỦ TỤC MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN

THỦ TỤC MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện?

21/06/2018


THỦ TỤC CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN

THỦ TỤC CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện?

21/06/2018


THỦ TỤC MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

THỦ TỤC MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành?

21/06/2018


THỦ TỤC CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

THỦ TỤC CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh?

21/06/2018


THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu trên địa bàn Thừa Thiên Huế được quy định như nào theo quy định pháp luật hiện hành?

21/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN TỐ CÁO

TƯ VẤN THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN TỐ CÁO

Tôi muốn tố cáo về hành vi thải nước thải độc hại ra môi trường của một công ty, nếu tôi nộp đơn tố cáo thì thủ tục xử lý đơn tố cáo được thực hiện như nào?

21/06/2018


bttop