KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Nội dung phương án bảo vệ môi trường

Nội dung phương án bảo vệ môi trường

Nội dung phương án bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Thời điểm lập, trình thẩm định phương án và phương án bổ sung bảo vệ môi trường

Thời điểm lập, trình thẩm định phương án và phương án bổ sung bảo vệ môi trường

Thời điểm lập, trình thẩm định phương án và phương án bổ sung được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Các trường hợp không phải phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Các trường hợp không phải phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Các trường hợp không phải phương án cải tạo, phục hồi môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

Cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

Đối tượng lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Quy định chung về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường

Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường

Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

Xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

Xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Nguyên tắc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường

Nguyên tắc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường

Nguyên tắc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường được pháp luật quy định như thế nào??

18/01/2019


Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường được pháp luật quy định như thế nào??

18/01/2019


Tranh chấp về môi trường

Tranh chấp về môi trường

Tranh chấp về môi trường được pháp luật quy định như thế nào? Các bên tranh chấp môi trường gồm những ai?

18/01/2019


Xử lý vi phạm vệ môi trường

Xử lý vi phạm vệ môi trường

Xử lý vi phạm vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường

Trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường

Trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường

Mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường

Mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Bảo vệ môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Bảo vệ môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Bảo vệ môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về môi trường

Ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về môi trường

Ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Giáo dục về môi trường, đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường

Giáo dục về môi trường, đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường

Giáo dục về môi trường, đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

18/01/2019


Sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng sản xuất

Sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng sản xuất

Việc sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng sản xuất phải tuân thủ các nguyên tắc và điều kiện theo quy định của pháp luật.

18/01/2019


Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng

Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng

Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng bao gồm: khai thác gỗ rừng trồng; khai thác tận dụng gỗ rừng trồng; khai thác tận thu gỗ rừng trồng; khai thác loài nguy cấp, quý, hiếm và hưởng lợi từ khai thác lâm sản.

18/01/2019


Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Điều kiện khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên được quy định như thế nào?

18/01/2019


bttop