CÁC LĨNH VỰC KHÁC

NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Tôi được biết hệ thống toà án nước ta chia thành nhiều cấp với nhiệm vụ khác nhau, vậy nhiệm vụ quyền hạn của Toà án nhân dân cấp tỉnh là gì thưa luật sư?

15/08/2018


THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG

THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG

Thưa luật sư tôi được biết hệ thống Toà án nước ta có Toà án quân sự trung ương. Vậy Toà án quân sự có tổ chức như thế nào và thẩm quyền của Toà án quân sự trung ương là gì?

15/08/2018


UỶ BAN THẨM PHÁN TOÀ ÁN QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG

UỶ BAN THẨM PHÁN TOÀ ÁN QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG

Uỷ ban thẩm phán Toà án quân sự Trung ương gồm những thành viên nào và thẩm quyền của bộ phần này là gì thưa luật sư?

15/08/2018


UỶ BAN THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

UỶ BAN THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Uỷ ban thẩm phán toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm những thành viên nào và nhiệm vụ quyền hạn của mỗi thành viên?

15/08/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN

Quyền công đoàn là quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động, đoàn viên công đoàn và quyền của tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của cơ quan có thẩm quyền. Và các cá nhân, tổ chức cần lưu ý đến trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn.

15/08/2018


NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG LUẬT CÔNG ĐOÀN

NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG LUẬT CÔNG ĐOÀN

Quyền công đoàn là một trong những quyền quan trọng của người lao động. Khi gia nhập công đoàn, người lao động phải lưu ý những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật công đoàn.

15/08/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN

Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Và khi trách nhiệm của Nhà nước đối với Công đoàn mang ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy tốt nhất các vai trò của Công đoàn.

15/08/2018


QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

 QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. Vậy quyền và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn bao gồm những gì?

15/08/2018


THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Để thành lập văn phòng công chứng cần phải đáp ứng các điều kiện theo đúng quy định và tuân thủ các trình tự thủ tục của pháp luật.

14/08/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ TÒA ÁN HÌNH SỰ

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ TÒA ÁN HÌNH SỰ

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thư ký Tòa án theo quy định của pháp luật hiện hành?

09/08/2018


THỦ TỤC XEM XÉT, THÔNG QUA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO TRÌNH TỰ THỦ TỤC RÚT GỌN

THỦ TỤC XEM XÉT, THÔNG QUA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO TRÌNH TỰ THỦ TỤC RÚT GỌN

Dưới đây là hướng dẫn của công ty Luật Huy Thành về thủ tục xem xét, thông qua văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục rút gọn.

08/08/2018


THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN

THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN

Thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định pháp luật hiện hành?

08/08/2018


THỦ TỤC BỎ PHIẾU TRƯNG CẦU Ý DÂN

THỦ TỤC BỎ PHIẾU TRƯNG CẦU Ý DÂN

Trưng cầu ý dân là việc Nhà nước tổ chức để cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước theo quy định của Luật này. Vậy thủ tục bỏ phiếu trưng cầu ý dân được quy thế nào?

07/08/2018


THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ

THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/08/2018


TRÌNH TỰ ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU TRỰC TIẾP TẠI CUỘC ĐẤU GIÁ

TRÌNH TỰ ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU TRỰC TIẾP TẠI CUỘC ĐẤU GIÁ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trình tự đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

07/08/2018


TRÌNH TỰ ĐẤU GIÁ TRỰC TIẾP BẰNG LỜI NÓI TẠI CUỘC ĐẤU GIÁ

TRÌNH TỰ ĐẤU GIÁ TRỰC TIẾP BẰNG LỜI NÓI TẠI CUỘC ĐẤU GIÁ

Trình tự đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/08/2018


THỦ TỤC THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ

THỦ TỤC THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ

Doanh nghiệp đấu giá tài sản có thể bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, vậy thủ tục thu hồi giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá được quy định như nào theo pháp luật hiện hành?

07/08/2018


THỦ TỤC THU HỒI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

THỦ TỤC THU HỒI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên?

07/08/2018


THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

Dưới đây là tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 về thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên.

07/08/2018


THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thủ tục thực hiện dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật mới nhất.

07/08/2018


bttop