CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm trọng tài, được thành lập nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hoạt động trọng tài, đại diện cho Trung tâm trọng tài trong các giao dịch của Trung tâm.

15/01/2019


Thu thập và quản lý thông tin môi trường

Thu thập và quản lý thông tin môi trường

Thu thập và quản lý thông tin môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

15/01/2019


Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày quyết định lập Chi nhánh, Trung tâm trọng tài phải đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Chi nhánh.

15/01/2019


Không vi phạm CSGT có được dừng xe không

Không vi phạm CSGT có được dừng xe không

Luật sư cho tôi hỏi tôi tham gia giao thông nhưng không vi pham CSGT có được dừng xe không?

15/01/2019


Thông tin môi trường

Thông tin môi trường

Thông tin môi trường gồm số liệu, dữ liệu về thành phần môi trường, các tác động đối với môi trường….

15/01/2019


Điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Điều kiện hoạt động quan trắc môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

15/01/2019


Trách nhiệm quan trắc môi trường

Trách nhiệm quan trắc môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quan trắc môi trường không?

15/01/2019


Hệ thống quan trắc môi trường

Hệ thống quan trắc môi trường

Hệ thống quan trắc môi trường được quy định như thế nào? Các tổ chức tham gia hệ thống quan trắc môi trường gồm các tổ chức nào?

15/01/2019


Chương trình quan trắc môi trường

Chương trình quan trắc môi trường

Chương trình quan trắc môi trường quốc gia gồm chương trình quan trắc môi trường lưu vực sông và hồ liên tỉnh.

15/01/2019


Thành phần môi trường và chất phát thải cần được quan trắc

Thành phần môi trường và chất phát thải cần được quan trắc

Thành phần môi trường và chất phát thải cần được quan trắc được pháp luật quy định như thế nào?

15/01/2019


Hoạt động quan trắc môi trường

Hoạt động quan trắc môi trường

Hoạt động quan trắc môi trường là gì và được pháp luật quy định như thế nào?

15/01/2019


Xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn môi trường

Xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn môi trường

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn môi trường phải thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

15/01/2019


Tiêu chuẩn môi trường

Tiêu chuẩn môi trường

Tiêu chuẩn môi trường gồm tiêu chuẩn chất lượng môi trường xung quanh, tiêu chuẩn về chất thải và các tiêu chuẩn môi trường khác.

15/01/2019


Điều kiện cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

14/01/2019


Xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường được pháp luật quy định như thế nào?

14/01/2019


Đối tượng sử dụng chứng thư số nước ngoài

Đối tượng sử dụng chứng thư số nước ngoài

Đối tượng sử dụng chứng thư số nước ngoài là ai? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

14/01/2019


Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho lao động nước ngoài

Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho lao động nước ngoài

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho lao động nước ngoài theo quy định pháp luật.

14/01/2019


Điều kiện sử dụng chứng thư số nước ngoài

Điều kiện sử dụng chứng thư số nước ngoài

Chứng thư số nước ngoài là chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài cấp. Vậy điều kiện sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam bao gồm những gì?

14/01/2019


Chế độ thai sản cho lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chế độ thai sản cho lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chế độ thai sản cho lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định như thế nào?

14/01/2019


Chế độ ốm đau cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chế độ ốm đau cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quy định của pháp luật hiện hành về chế độ ốm đau cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt nam.

14/01/2019


bttop