KIẾN THỨC HÔN NHÂN

Hiểu biết pháp luật Hôn nhân và Gia đình là rất cần thiết trong đời sống của mỗi gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hôn nhân và Gia đình để Quý Khách hàng tham khảo.

THỦ TỤC NỘP VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC NỘP VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

Thủ tục nộp và tiếp nhận hồ sơ của người nhận con nuôi nước ngoài bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi được thực hiện như thế nào?

25/09/2018


TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện  theo quy định của pháp luật.

25/09/2018


QUYẾT ĐỊNH CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

QUYẾT ĐỊNH CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

Sau khi nhận được thông báo của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

25/09/2018


TRÌNH TỰ GIỚI THIỆU TRẺ EM LÀM CON NUÔI

TRÌNH TỰ GIỚI THIỆU TRẺ EM LÀM CON NUÔI

Việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi phải được tiến hành theo một trình tự nhất định. Vậy trình tự giới thiệu trẻ em làm con nuôi được thực hiện như thế nào ?

25/09/2018


HỒ SƠ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

HỒ SƠ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài bao gồm những loại giấy tờ nào ? Việc lập hồ sơ được thực hiện như thế nào ?

25/09/2018


HỒ SƠ CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

HỒ SƠ CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ của người nhận con nuôi trong trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có các giấy tờ, tài liệu nào?

25/09/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

CÁC TRƯỜNG HỢP NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Cụ thể các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được quy định như thế nào ?

25/09/2018


HỆ QUẢ CỦA VIỆC CHẤM DỨT NUÔI CON NUÔI

HỆ QUẢ CỦA VIỆC CHẤM DỨT NUÔI CON NUÔI

Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp theo quy định. Vậy hệ quả của việc chấm dứt nuôi con nuôi được quy định như thế nào ?

25/09/2018


HỆ QUẢ CỦA VIỆC NUÔI CON NUÔI

HỆ QUẢ CỦA VIỆC NUÔI CON NUÔI

Hệ quả của việc nuôi con nuôi đó chính là làm thay đổi, phát sinh và chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của người liên quan đến việc nhận nuôi con nuôi.

25/09/2018


SỰ ĐỒNG Ý CHO LÀM CON NUÔI

SỰ ĐỒNG Ý CHO LÀM CON NUÔI

Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý cho làm con nuôi của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi, của người giám hộ hoặc của chính trẻ em được nhận làm con nuôi nếu trẻ từ đủ 09 tuổi trở lên.

25/09/2018


CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG ĐƯỢC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG ĐƯỢC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

Cơ sở nuôi dưỡng được cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài là cơ sở nuôi dưỡng được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

25/09/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

Khi xét thấy người nhận con nuôi và người được giới thiệu làm con nuôi có đủ điều kiện theo quy định thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký nuôi con nuôi. Cụ thể, thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước được quy định như thế nào?

25/09/2018


TRÁCH NHIỆM LẤY Ý KIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN VỀ VIỆC NUÔI CON NUÔI

TRÁCH NHIỆM LẤY Ý KIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN VỀ VIỆC NUÔI CON NUÔI

Trách nhiệm lấy ý kiến của những người liên quan về việc nuôi con nuôi được quy định như thế nào? Việc lấy ý kiến do cơ quan nào thực hiện?

25/09/2018


LẬP HỒ SƠ VÀ DANH SÁCH TRẺ EM CẦN TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ

LẬP HỒ SƠ VÀ DANH SÁCH TRẺ EM CẦN TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ

Việc lập hồ sơ và danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế được quy định như thế nào? Ai là người có thẩm quyền lập hồ sơ và danh sách?

25/09/2018


HỒ SƠ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU LÀM CON NUÔI TRONG NƯỚC

HỒ SƠ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU LÀM CON NUÔI TRONG NƯỚC

Việc nhận con nuôi trong nước phải được tiến hành theo các trình tự thủ tục nhất định. Vậy hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước bao gồm những gì?

24/09/2018


HỒ SƠ CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

HỒ SƠ CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

Người nhận nuôi con nuôi phải tiến hành chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Vậy hồ sơ của người nhận con nuôi bao gồm những giấy tờ gì?

24/09/2018


TRÁCH NHIỆM TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ CHO TRẺ EM

TRÁCH NHIỆM TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ CHO TRẺ EM

Trường hợp trẻ em không được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình gốc thì cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em đó.

24/09/2018


CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LUẬT NUÔI CON NUÔI HIỆN HÀNH

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LUẬT NUÔI CON NUÔI HIỆN HÀNH

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình. Trong lĩnh vực này sẽ có các hành vi bị cấm để bảo vệ quyền lợi người được nhận làm con nuôi.

24/09/2018


KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI

KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI

Kinh phí thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

24/09/2018


CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi là khoản lệ phí mà người nhận nuôi con nuôi phải nộp cho cơ quan nhà nước. Vậy chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

24/09/2018


bttop