LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN VÀ TIẾP NHẬN KÊ KHAI GIÁ

CÁCH THỨC THỰC HIỆN VÀ TIẾP NHẬN KÊ KHAI GIÁ

Tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá bằng việc lập Văn bản kê khai giá (sau đây gọi tắt là Văn bản) và gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận Văn bản. Cụ thể, cách thực thực hiện và tiếp nhận kê khai giá được quy định như thế nào?

13/09/2018


CƠ QUAN TIẾP NHẬN VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

CƠ QUAN TIẾP NHẬN VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá thực hiện kê khai giá bằng việc gửi thông báo mức giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi định giá, điều chỉnh giá.  Vậy cơ quan tiếp nhận và đối tượng thực hiện kê khai giá được quy định như thế nào?

13/09/2018


TỔ CHỨC THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

TỔ CHỨC THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá thực hiện kê khai giá bằng việc gửi thông báo mức giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi định giá, điều chỉnh giá. Các thủ tục kê khai giá được thực hiện theo quy định về tổ chức thực hiện kê khai giá.

13/09/2018


HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THUỘC DIỆN KÊ KHAI GIÁ

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THUỘC DIỆN KÊ KHAI GIÁ

Kê khai giá là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gửi thông báo mức giá hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi định giá, điều chỉnh giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải kê khai giá. Vậy những hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá bao gồm những gì?

13/09/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

Doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp. Vậy quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá được quy định như thế nào?

13/09/2018


CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

Doanh nghiệp thẩm định giá được hoạt động khi Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp được thành lập chi nhánh. Vậy chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được quy định như thế nào?

13/09/2018


ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Doanh nghiệp thẩm định giá được hoạt động khi Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Vậy điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá được quy định như thế nào?

13/09/2018


THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA YẾU TỐ HÌNH THÀNH GIÁ

THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA YẾU TỐ HÌNH THÀNH GIÁ

Thẩm quyền và trách nhiệm kiểm tra yếu tố hình thành giá được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/09/2018


TRÌNH TỰ TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG GIÁ

TRÌNH TỰ TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG GIÁ

Thành phần tham gia hiệp thương giá hàng hóa, dịch vụ bao gồm: cơ quan tổ chức hiệp thương giá; đại diện bên mua, bên bán; đại diện của cơ quan quản lý chuyên ngành và cơ quan có liên quan theo yêu cầu của cơ quan tổ chức hiệp thương giá. Vậy trình tự tổ chức hiệp thương giá được quy định như thế nào?

13/09/2018


TRƯỜNG HỢP KIỂM TRA YẾU TỐ HÌNH THÀNH GIÁ

TRƯỜNG HỢP KIỂM TRA YẾU TỐ HÌNH THÀNH GIÁ

Trường hợp kiểm tra yếu tố hình thành giá là những trường hợp nào? Hàng hóa, dịch vụ nào phải kiểm tra yếu tố hình thành giá? Việc  tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá được thực hiện như thế nào?

13/09/2018


KẾT QUẢ HIỆP THƯƠNG GIÁ

KẾT QUẢ HIỆP THƯƠNG GIÁ

Bộ Tài chính, Sở Tài chính chủ trì tổ chức hiệp thương giá theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức có thẩm quyền hoặc khi có đề nghị của bên mua hoặc bên bán hoặc cả hai bên mua và bán có trụ sở đóng trên địa bàn. Vậy kết quả hiệp thương giá sẽ được thông báo như thế nào?

13/09/2018


THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG GIÁ

THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG GIÁ

Hiệp thương giá là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức và làm trung gian cho bên mua và bên bán thương lượng về mức giá mua, giá bán hàng hoá, dịch vụ thỏa mãn điều kiện hiệp thương giá theo đề nghị của một trong hai bên hoặc cả hai bên mua, bán hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Vậy thẩm quyền và trách...

13/09/2018


TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG GIÁ

TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG GIÁ

Hiệp thương giá là gì? Những trường hợp nào cần phải tổ chức hiệp thương giá? Mời Quý Khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/09/2018


ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ DO NHÀ NƯỚC ĐỊNH GIÁ

ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ DO NHÀ NƯỚC ĐỊNH GIÁ

Khi các yếu tố hình thành giá trong nước và giá thế giới có biến động ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá kịp thời xem xét, điều chỉnh mức giá phù hợp.

13/09/2018


HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ

HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ

Khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá hoặc phải thực hiện hiệp thương giá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì bên mua hoặc bên bán hoặc cả bên mua và bên bán thực hiện lập Hồ sơ hiệp thương giá.

12/09/2018


HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ

HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lập Hồ sơ phương án giá theo quy định và gửi 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12/09/2018


QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ

Quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện đăng ký giá được quy định như thế nào?

12/09/2018


BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIÁ ĐƯỢC TIẾP NHẬN, RÀ SOÁT NHƯ THẾ NÀO?

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIÁ ĐƯỢC TIẾP NHẬN, RÀ SOÁT NHƯ THẾ NÀO?

Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá theo quy định tại bằng việc lập Biểu mẫu đăng ký giá và gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận Biểu mẫu. Vậy quy trình tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá được thực hiện như thế nào?

12/09/2018


QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ

Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thẩm định giá được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

12/09/2018


HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ?

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ?

Hội đồng thẩm định giá làm việc theo nguyên tắc tập thể. Vậy Hội đồng thẩm định giá có các  quyền và nghĩa vụ gì?

12/09/2018


bttop