LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

HÌNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

HÌNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tổ chức thẩm định giá nước ngoài tại Việt Nam thì thực hiện hoạt động dưới hình thức cung cấp dịch vụ thẩm định giá như thế nào?

11/09/2018


THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong những trường hợp nào?

11/09/2018


ĐÌNH CHỈ KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

ĐÌNH CHỈ KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Doanh nghiệp thẩm định giá bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá khi thuộc những  trường hợp nào?

11/09/2018


THỜI HẠN CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

THỜI HẠN CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Thời hạn cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá được quy định như thế nào?

11/09/2018


HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá bao gồm những tài liệu nào?

11/09/2018


QUY ĐỊNH MỚI VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU THẨM ĐỊNH GIÁ

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU THẨM ĐỊNH GIÁ

Cơ quan quản lý nhà nước về giá ở trung ương (bao gồm Bộ Tài chính và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực) và ở địa phương (Sở Tài chính) có trách nhiệm xây dựng, khai thác và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về thẩm định giá.

11/09/2018


HỒ SƠ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC LƯU TRỮ VÀ KHAI THÁC NHƯ THẾ NÀO?

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC LƯU TRỮ VÀ KHAI THÁC NHƯ THẾ NÀO?

Hồ sơ thẩm định giá phải đưa vào lưu trữ bằng giấy và dữ liệu điện tử kể từ ngày phát hành Chứng thư thẩm định giá.

11/09/2018


QUẢN LÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

QUẢN LÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp thẩm định giá phải duy trì và đảm bảo các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Việc quản lý đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá rất được chú trọng.

11/09/2018


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định được Bộ Tài chính xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

11/09/2018


ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỐI VỚI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỐI VỚI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá cho thẩm định viên về giá theo quy định. Vậy việc đăng ký hành nghề thẩm định giá đối với thẩm định viên về giá được quy định như thế nào?

11/09/2018


THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ BỊ THU HỒI TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ BỊ THU HỒI TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Khi một cá nhân đủ điều kiện theo quy định thì sẽ được cấp Thẻ thẩm định viên về giá, tuy nhiên, trong một số trường hợp, Thẻ thẩm định viên về giá sẽ bị thu hồi. Vậy đó là những trường hợp nào?

11/09/2018


GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ CẤP THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ CẤP THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Người được cấp Thẻ thẩm định viên về giá nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai, địch họa hoặc lý do bất khả kháng khác thì được cấp Giấy xác nhận đã cấp Thẻ thẩm định viên về giá.

11/09/2018


THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐƯỢC QUẢN LÝ NHƯ THẾ NÀO?

THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐƯỢC QUẢN LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Người dự thi Thẩm định viên về giá đạt điểm thi theo quy định thì được Cục trưởng Cục Quản lý giá đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét quyết định cấp Thẻ thẩm định viên về giá. 

11/09/2018


CẤP THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

CẤP THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Cục trưởng Cục Quản lý giá đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét quyết định cấp Thẻ thẩm định viên về giá cho các cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

11/09/2018


XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI THÍ SINH THAM GIA KỲ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI THÍ SINH THAM GIA KỲ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Thí sinh tham gia kỳ thi Thẩm định viên về giá nếu xảy ra vi phạm Nội quy, quy chế thi thì sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định.

11/09/2018


BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN KỲ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN KỲ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) có trách nhiệm bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá. Việc bảo quản hồ sơ, tài liệu được thực hiện theo quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính.

11/09/2018


TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHỮNG CÁ NHÂN THAM GIA TỔ CHỨC KỲ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHỮNG CÁ NHÂN THAM GIA TỔ CHỨC KỲ THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Các cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi Thẩm định viên về giá phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

11/09/2018


TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Khi Bộ Tài chính tổ chức kỳ thi Thẩm định viên về giá sẽ phải thành lập Hội đồng thi. Vậy các thành viên Hội đồng thi có trách nhiệm và quyền hạn như thế nào?

11/09/2018


TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Hội đồng thi làm việc theo chế độ tập thể. Các quyết định của Hội đồng thi được thông qua khi có ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của thành viên Hội đồng thi. Vậy Hội đồng thi Thẩm định viên có giá có trách nhiệm và quyền hạn như thế nào?

11/09/2018


CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Chế độ làm việc của Hội đồng thi thẩm định viên về giá là làm việc theo chế độ tập thể. Các quyết định của Hội đồng thi được thông qua khi có ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của thành viên Hội đồng thi.

10/09/2018


bttop