THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

THỰC HIỆN KIỂM TOÁN

THỰC HIỆN KIỂM TOÁN

Vấn đề thực hiện kiểm toán được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

24/09/2018


CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN

CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN

Vấn đề chuẩn bị kiểm toán được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

22/09/2018


CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi các bước của quy trình kiểm toán bao gồm những bước nào theo quy định pháp luật hiện hành?

22/09/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN LÀ KIỂM TOÁN VIÊN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN LÀ KIỂM TOÁN VIÊN

Quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhà nước.

22/09/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán theo quy định của pháp luật.

22/09/2018


NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Đoàn kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành?

22/09/2018


THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TOÁN

THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TOÁN

Theo pháp kiểm toán hiện hành thành phần đoàn kiểm toán gồm những ai?

20/09/2018


THÀNH LẬP VÀ GIẢI THỂ ĐOÀN KIỂM TOÁN

THÀNH LẬP VÀ GIẢI THỂ ĐOÀN KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi việc thành lập và giải thể đoàn kiểm toán được quy định ra sao?

20/09/2018


THỜI HẠN KIỂM TOÁN

THỜI HẠN KIỂM TOÁN

Dưới đây là tư vấn của công ty tư vấn Luật Huy Thành thời hạn kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

20/09/2018


KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Quy định của pháp luật hiện hành về kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

20/09/2018


NỘI DUNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

NỘI DUNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Kiểm toán nhà nước là vấn đề quan trọng , vậy nội dung kiểm toán nhà nước gồm những gì theo pháp luật hiện hành?

20/09/2018


QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN

QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi pháp luật có quy định như thế nào về quyết định kiểm toán?

20/09/2018


CĂN CỨ ĐỂ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN

CĂN CỨ ĐỂ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN

Theo quy định pháp luật kiểm toán hiện hành các căn cứ để ban hành quyết định kiểm toán là gì?

20/09/2018


CÔNG TÁC VIÊN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

CÔNG TÁC VIÊN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Dưới đây là hướng dẫn của Luật Huy Thành về công tác viện kiểm toán nhà nước theo quy định pháp luật.

20/09/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BỐ TRÍ LÀM THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BỐ TRÍ LÀM THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN

Quy định của pháp luật kiểm toán về các trường hợp không được bố trí làm thành viên Đoàn kiểm toán?

20/09/2018


MIỄN NHIỆM KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

MIỄN NHIỆM KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Chồng tôi giữ chức vụ kiểm toán viên nhà nước, hiện tại do hoàn cảnh gia đình không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có được miễn nhiệm kiểm toán viên nhà nước không?

20/09/2018


TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM VÀO NGHẠCH KIỂM TOÁN VIÊN CAO CẤP

TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM VÀO NGHẠCH KIỂM TOÁN VIÊN CAO CẤP

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tiêu chuẩn bổ nhiệm vào nghạch kiểm toán viên cao cấp theo pháp luật mới nhất.

20/09/2018


TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM VÀO NGHẠCH KIỂM TOÁN VIÊN CHÍNH

TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM VÀO NGHẠCH KIỂM TOÁN VIÊN CHÍNH

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì những tiêu chuẩn bổ nhiệm vào nghạch kiểm toán viên chính gồm những tiêu chuẩn gì?

20/09/2018


TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM VÀO NGHẠCH KIỂM TOÁN VIÊN

TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM VÀO NGHẠCH KIỂM TOÁN VIÊN

Luật sư cho tôi hỏi về những tiêu chuẩn bổ nhiệm vào nghạch kiểm toán viên theo quy định pháp luật hiện hành?

20/09/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

Pháp luật kiểm toán nhà nước có quy định rõ ràng về trách nhiệm của kiểm toán viên nhà nước nhằm đảm bảo tốt nhất cho hoạt động kiểm toán nhà nước.

20/09/2018


bttop