THUẾ TÀI CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM

Kế hoạch tài chính 05 năm là kế hoạch tài chính được lập trong thời hạn 05 năm cùng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm. Được quy định cụ thể trong luật ngân sách nhà nước năm 2015.

21/05/2018


GIÁM SÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG

GIÁM SÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG

Các thủ tục ngân sách Nhà nước phải được công khai và ngân sách Nhà nước chịu sự giám sát của cộng đồng. Sự giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng bảo đảm được quyền quyết định, khách quan.

21/05/2018


MỨC DƯ NỢ VAY

MỨC DƯ NỢ VAY

Luật sư cho tôi hỏi về mức dư nợ vay ngân sách địa phương theo quy định của pháp luât hiện hành là bao nhiêu?

21/05/2018


HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LĨNH VỰC NGÂN SÁCH

HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LĨNH VỰC NGÂN SÁCH

Những người có các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách đã được quy định cụ thể trong luật ngân sách nhà nước năm 2015 sẽ bị coi là vi phạm pháp luật ngân sách và sẽ bị xử phạt.

19/05/2018


THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH

THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH

Luật sư cho tôi hỏi về thời kỳ ổn định ngân sách địa phương là gì? Trong thời kỳ ổn định ngân sách việc phân cấp, quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi như thế nào?

19/05/2018


MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH

Hệ thống ngân sách nhà nước gồm hai cấp ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Mối quan hệ giữa các cấp ngân sách được thể hiện rõ qua tính độc lập và tính phụ thuộc lẫn nhau.

19/05/2018


BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là một trong các nguồn thu bổ sung ngân sách địa phương. Gồm số bổ sung cân đối ngân sách và số bổ sung có mục tiêu.

18/05/2018


CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Công khai ngân sách nhà nước là một trong các nguyên tắc cơ bản của hoạt động ngân sách nhà nước. Nhằm đảm bảo sự minh bạch, tránh được các khoản thu, chi bất minh của ngân sách nhà nước.

18/05/2018


QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

Quỹ dự trữ tài chính là quỹ của Nhà nước, hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.

18/05/2018


DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

Luật sư cho tôi hỏi dự phòng ngân sách nhà nước là gì? Có ở các cấp ngân sách nào? Và dự phòng ngân sách được sử dụng như thế nào?

18/05/2018


LÃNH ĐẠO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

LÃNH ĐẠO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Lãnh đạo kho bạc Nhà nước là là những người giữa  vai trò chủ chốt, quản lý kho bạc. Pháp luật có quy định chi tiết về lãnh đạo kho bạc nhà nước sẽ gồm những đối tượng nào.

18/05/2018


CƠ CẤU TỔ CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi về cơ cấu tổ chức của kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành gồm những bộ phận nào?

18/05/2018


VỊ TRÍ CHỨC NĂNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước có vai trò quản lý NSNN, các quỹ Nhà nước, đồng thời huy động vốn cho NS và cho đầu tư phát triển. Do vậy, vị trí chức năng kho bạc nhà nước trong hoạt động ngân sách rất quan trọng.

18/05/2018


QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH

QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH

Quỹ tài chính nhà ngoài ngân sách có mục đích sử dụng riêng biệt, hỗ trợ ngân sách nhà nước đảm bảo một số mục tiêu xã hội cụ thể (như Quỹ hỗ trợ nông nghiệp, Quỹ đường bộ…)

18/05/2018


QUỸ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

QUỸ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Luật sư cho tôi hỏi quỹ ngân sách nhà nước là gì? Hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành?

18/05/2018


CƠ CẤU LUẬT THUẾ

CƠ CẤU LUẬT THUẾ

Luật thuế là văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về loại thuế mà nó hướng tới. Cơ cấu luật thuế nhìn chung nó phản ánh được nội dung cần thiết của một loại thuế để có thể phân biệt với luật thuế khác.

17/05/2018


PHƯƠNG THỨC CẤP PHÁT KINH PHÍ

PHƯƠNG THỨC CẤP PHÁT KINH PHÍ

Luật sư cho tôi hỏi các phương thức cấp phát kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành?

17/05/2018


ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Luật sư cho tôi hỏi những đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì sẽ được hưởng những ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp gì?

17/05/2018


TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Lập dự toán là cơ sở cho các khâu tiếp theo của quy trình NSNN. Nên trình tự lập dự toán ngân sách phải triệt để tuân theo pháp luật để có được bản dự toán hoàn chỉnh làm cơ sở cho các bước sau.

17/05/2018


NƠI NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

NƠI NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Luật sư cho tôi hỏi doanh nghiệp chúng tôi kinh doanh hàng gia dụng thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp chúng tôi là ở đâu?

17/05/2018


bttop