LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Khiển trách công chức

Khiển trách công chức

Luật sư cho tôi hỏi về khiển trách công chức theo quy định pháp luật hiện hành.

03/12/2018


Thời hiệu xử lý kỷ luật công chức

Thời hiệu xử lý kỷ luật công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thời hiệu xử lý kỷ luật công chức theo quy định pháp luật.

03/12/2018


Các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật đối với công chức

Các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật đối với công chức

Các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật đối với công chức được quy định như thế nào?

03/12/2018


Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật công chức

Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật công chức

Quy định pháp luật về các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật công chức.

03/12/2018


Các hành vi bị xử lý kỷ luật công chức

Các hành vi bị xử lý kỷ luật công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các hành vi bị xử lý kỷ luật công chức theo quy định pháp luật.

03/12/2018


Nguyên tắc xử lý kỷ luật công chức

Nguyên tắc xử lý kỷ luật công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nguyên tắc xử lý kỷ luật công chức theo quy định pháp luật.

03/12/2018


Hồ sơ điều chỉnh biên chế công chức

Hồ sơ điều chỉnh biên chế công chức

Hồ sơ điều chỉnh biên chế công chức bao gồm những gì theo quy định pháp luật?

03/12/2018


Căn cứ điều chỉnh biên chế công chức

Căn cứ điều chỉnh biên chế công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về căn cứ điều chỉnh biên chế công chức theo quy định pháp luật hiện hành.

03/12/2018


Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức hàng năm

Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức hàng năm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hồ sơ kế hoạch biên chế công chức hàng năm theo quy định pháp luật hiện hành.

03/12/2018


Thời hạn gửi kế hoạch biên chế công chức hàng năm

Thời hạn gửi kế hoạch biên chế công chức hàng năm

Quy định pháp luật về thời hạn gửi kế hoạch biên chế công chức hàng năm.

03/12/2018


Nội dung kế hoạch biên chế công chức hàng năm

Nội dung kế hoạch biên chế công chức hàng năm

Nội dung kế hoạch biên chế công chức hàng năm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành.

03/12/2018


Nội dung quản lý biên chế công chức

Nội dung quản lý biên chế công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nội dung quản lý biên chế công chức theo quy định pháp luật hiện hành?

03/12/2018


Căn cứ xác định biên chế công chức

 Căn cứ xác định biên chế công chức

Pháp luật quy định như thế nào về căn cứ xác định biên chế công chức?

03/12/2018


Nguyên tắc quản lý biên chế công chức

Nguyên tắc quản lý biên chế công chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nguyên tắc quản lý biên chế công chức theo quy định pháp luật.

03/12/2018


Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định pháp luật hiện hành.

03/12/2018


Chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức cấp xã

Chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức cấp xã

Chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức cấp xã được quy địnhu như thế nào?

03/12/2018


Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh cán bộ, công chức cấp xã

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh cán bộ, công chức cấp xã

Quy định pháp luật về phụ cấp kiêm nhiệm chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo quy định pháp luật.

03/12/2018


Nâng bậc lương cán bộ công chức cấp xã

Nâng bậc lương cán bộ công chức cấp xã

Quy định pháp luật về việc nâng bậc lương cán bộ công chức cấp xã?

03/12/2018


Phụ cấp theo loại xã

Phụ cấp theo loại xã

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về chế độ phụ cấp theo loại xã đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định pháp luật.

03/12/2018


Số lượng cán bộ, công chức cấp xã

 Số lượng cán bộ, công chức cấp xã

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

30/11/2018


bttop