LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

BUỘC THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

BUỘC THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hạn thi hành bản án hành chính người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì người được thi hành án có quyền gửi đơn kèm theo bản sao bản án đề nghị Tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

10/08/2018


THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

THI HÀNH BẢN ÁN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

Thi hành bản án hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Thời hạn thi hành bản án hành chính là bao lâu?

10/08/2018


GIẢI THÍCH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

GIẢI THÍCH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, Tòa án phải có văn bản giải thích và gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được cấp, gửi bản án.

10/08/2018


THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2015

Những Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật có được thi hành không?

10/08/2018


KHÁNG CÁO BẢN ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

KHÁNG CÁO BẢN ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Thời hạn kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án xét xử vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

10/08/2018


CÔNG NHẬN GIẤY TỜ, TÀI LIỆU DO CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI LẬP

CÔNG NHẬN GIẤY TỜ, TÀI LIỆU DO CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI LẬP

Công nhận giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận hoặc do cá nhân cư trú ở nước ngoài gửi cho Tòa án Việt Nam qua dịch vụ bưu chính được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

10/08/2018


XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VẮNG MẶT ĐƯƠNG SỰ Ở NƯỚC NGOÀI

XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VẮNG MẶT ĐƯƠNG SỰ Ở NƯỚC NGOÀI

Khi Xử lý kết quả tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự ở nước ngoài, Trường hợp nào Tòa án xét xử vắng mặt đương sự ở nước ngoài.

10/08/2018


HOÃN PHIÊN TÒA XÉT XẺ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

HOÃN PHIÊN TÒA XÉT XẺ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Khi nhận được kết quả tống đạt và kết quả thu thập chứng cứ ở nước ngoài, trường hợp nào Tòa án sẽ quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài.

10/08/2018


MỞ PHIÊN TÒA XÉT XẺ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

MỞ PHIÊN TÒA XÉT XẺ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Tòa án phải gửi thông báo thụ lý vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại, mở lại phiên họp, mở phiên tòa và mở lại phiên tòa trong văn bản thông báo thụ lý vụ việc cho đương sự ở nước ngoài.

10/08/2018


TỐNG ĐẠT VĂN BẢN TỐ TỤNG CHO ĐƯƠNG SỰ Ở NƯỚC NGOÀI

TỐNG ĐẠT VĂN BẢN TỐ TỤNG CHO ĐƯƠNG SỰ Ở NƯỚC NGOÀI

Các phương thức tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự ở nước ngoài được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

10/08/2018


NĂNG LỰC PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI

NĂNG LỰC PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI

Khi tham gia tố tụng hành chính có yếu tố nước ngoài, Năng lực pháp luật tố tụng hành chính của cơ quan, tổ chức nước ngoài được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

10/08/2018


NĂNG LỰC HÀNH VI TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

NĂNG LỰC HÀNH VI TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Năng lực hành vi tố tụng hành chính của người nước ngoài được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

10/08/2018


NĂNG LỰC PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

NĂNG LỰC PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Năng lực pháp luật tố tụng hành chính của người nước ngoài được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

10/08/2018


QUYỀN, NGHĨA VỤ TỐ TỤNG CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI KHI THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

QUYỀN, NGHĨA VỤ TỐ TỤNG CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI KHI THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam khi tham gia tố tụng hành chính được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

10/08/2018


NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài là gì? Nguyên tắc giải quyết vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài được luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như thế nào?

10/08/2018


THỜI HẠN MỞ PHIÊN HỌP XEM XÉT KIẾN NGHỊ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

THỜI HẠN MỞ PHIÊN HỌP XEM XÉT KIẾN NGHỊ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

Thời hạn mở phiên họp xem xét kiến nghị vụ án hành chính theo thủ tục tái thẩm là bao lâu? Việc thông báo mở phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị vụ án hành chính theo thủ tục tái thẩm được pháp luật quy định như thế nào?

10/08/2018


XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG TÁI THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG TÁI THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao khi có căn cứ xác định có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

09/08/2018


THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG TÁI THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG TÁI THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Hội đồng tái thẩm vụ án hành chính có thẩm quyền gì? Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là bao lâu?

09/08/2018


THẨM QUYỀN KHÁNG NGHỊ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

THẨM QUYỀN KHÁNG NGHỊ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

Tái thẩm vụ án hành chính là gì? Người có thẩm quyền kháng nghị bản hành chính theo thủ tục tái thẩm?

09/08/2018


TÁI THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

TÁI THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Tái thẩm vụ án hành chính là gì? Căn cứ để kháng nghị bản án hành chính theo thủ tục tái thẩm?

09/08/2018


bttop