LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

Việc khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng trong phương tiện vận tải, đồ vật đó có cất giấu tang vật vi phạm hành chính.

05/01/2018


Khám người theo thủ tục hành chính

Khám người theo thủ tục hành chính

Việc khám người theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó cất giấu trong người đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính…

05/01/2018


Xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề  bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Người ra quyết định tạm giữ phải xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo biện pháp ghi trong quyết định xử phạt hoặc trả lại cho cá nhân, tổ chức nếu không áp dụng hình thức phạt tịch thu đối với tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề…

05/01/2018


Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề  theo thủ tục hành chính

Việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong trường hợp thật cần thiết theo quy định…

05/01/2018


Nhận và xem xét đơn khởi kiện vụ án hành chính

Nhận và xem xét đơn khởi kiện vụ án hành chính

Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện…

05/01/2018


Xác định ngày khởi kiện vụ án hành chính

Xác định ngày khởi kiện vụ án hành chính

Trường hợp người khởi kiện trực tiếp nộp đơn tại Tòa án có thẩm quyền thì ngày khởi kiện là ngày nộp đơn…

05/01/2018


Đơn khởi kiện vụ án hành chính

Đơn khởi kiện vụ án hành chính

Người khởi kiện vụ án hành chính gửi đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định.

05/01/2018


Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

Khi khởi kiện vụ án hành chính thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải làm đơn khởi kiện theo quy định và nộp tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

05/01/2018


Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính theo Bộ luật tố tụng hành chính 2015

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính theo Bộ luật tố tụng hành chính 2015

Thông thường, thời hiệu khởi kiện trong vụ án hành chính là 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc…

05/01/2018


Quyền khởi kiện vụ án hành chính

Quyền khởi kiện vụ án hành chính

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó…

05/01/2018


Thủ tục thực hiện việc áp giải theo thủ tục hành chính

Thủ tục thực hiện việc áp giải theo thủ tục hành chính

Thủ tục thực hiện việc áp giải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Thẩm quyền thực hiện việc áp giải theo thủ tục hành chính

Thẩm quyền thực hiện việc áp giải theo thủ tục hành chính

Những người có thẩm quyền theo quy định đang thi hành công vụ thực hiện việc áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính…

05/01/2018


Áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính

Áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính

Người vi phạm không tự nguyện chấp hành yêu cầu của người có thẩm quyền thì có thể bị áp giải theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Trường hợp người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính bị bệnh hoặc chết trong thời gian tạm giữ

Trường hợp người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính bị bệnh hoặc chết trong thời gian tạm giữ

Trường hợp người bị tạm giữ chết trong thời gian bị tạm giữ, thì người ra quyết định tạm giữ phải báo ngay cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời, thông báo cho gia đình, thân nhân của người chết biết…

05/01/2018


Giao, nhận người có hành vi vi phạm hành chính

Giao, nhận người có hành vi vi phạm hành chính

Người có thẩm quyền tạm giữ phải lập biên bản giao, nhận người có hành vi vi phạm hành chính với tổ chức, cá nhân dẫn giải người vi phạm đó đến…

05/01/2018


Quản lý người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Quản lý người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Người được giao nhiệm vụ quản lý người bị tạm giữ, bảo vệ nơi tạm giữ có trách nhiệm giám sát, bảo vệ, trông coi người bị tạm giữ theo quy định.

05/01/2018


Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính

Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính

Người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình…

05/01/2018


Người đại diện trong tố tụng hành chính

Người đại diện trong tố tụng hành chính

Người đại diện trong tố tụng hành chính bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền…

05/01/2018


Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính

Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính

Nếu người khởi kiện là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ người đó được thừa kế thì người thừa kế tham gia tố tụng theo quy định…

05/01/2018


Thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh trong xét xử hành chính

Thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh trong xét xử hành chính

Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện hành chính thuộc các trường hợp luật định.

05/01/2018


bttop