TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, tư vấn xử lý các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tư vấn thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Công ty Anh Minh thường xuyên diễn ra tình trạng giám đốc ký hợp đồng không có sự đồng ý của Hội đồng quản trị.Pháp luật quy định những giao dịch nào thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quyết định?

14/03/2018


THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty Linh An có thuê tôi về làm giám đốc  nhiệm kỳ là 5 năm. Trong thẩm quyền của giám đốc công ty cổ phần ,tôi có được quyết định mức tiền lương của phó giám đốc công ty hay không?

08/03/2018


TRẢ CỔ TỨC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

TRẢ CỔ TỨC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty Mai Anh hoạt động có lãi 300 tỷ đồng. Công ty chưa trích các quỹ cũng như bù đắp lỗ năm trước đã trả cổ tức cho các cổ đông.Quyết định của công ty có đúng với quy định của pháp luật hay không?

06/03/2018


MUA LẠI CỔ PHẦN THEO YÊU CẦU CỦA CỔ ĐÔNG

MUA LẠI CỔ PHẦN THEO YÊU CẦU CỦA CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần X tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp đã thông qua việc sáp nhập với doanh nghiệp Y. Tuy nhiên, tôi không đồng ý. Vậy, tôi có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần không?

06/03/2018


MUA LẠI CỔ PHẦN THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY

MUA LẠI CỔ PHẦN THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY

Để giảm bớt vốn điều lệ, công ty quyết định mua lại 35% số cổ phần đã chào bán. Vậy, mua lại cổ phần theo quyết định của công ty do cơ quản lý nào có thẩm quyền thông qua?

06/03/2018


CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty Anh Kim có 15 cổ đông. Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần  này có thể hoạt động theo mô hình quản lý nào?

06/03/2018


CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Tôi đang sở hữu 5000 cổ phần của công ty Tràng Lâm. Tôi muốn chuyển nhượng cổ phần này cho ông A. Vậy, giao dịch này có bắt buộc thực hiện qua thị trường chứng khoán không?

06/03/2018


CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Công ty cổ phần đại chúng Hoàng Gia muốn tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu 20.000 cổ phần. Tôi sở hữu 1000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ. Tôi có quyền mua bao nhiêu ?

06/03/2018


BÁN CỔ PHẦN

BÁN CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần Hoàng Sơn đang dự định bán cổ phần. Vậy, phương thức và giá bán do ai quyết định?

06/03/2018


CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần Hoàng Kim dự định phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Cổ phiếu của Công ty Cổ phần bao gồm những nội dung chính gì ?

06/03/2018


CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CỔ TỨC

CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CỔ TỨC

Hiện nay tôi sở hữu 100 cổ phần ưu đãi cổ tức. Năm vừa qua, tôi nhận được số cổ tức chỉ bằng với ông A(sở hữu 100 cổ phần phổ thông). Vậy, mức hưởng của tôi có phù hợp với quy định không?

06/03/2018


CỔ PHẦN ƯU ĐÃI BIỂU QUYẾT

CỔ PHẦN ƯU ĐÃI BIỂU QUYẾT

Tôi là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Hoàng Anh. Tôi có được sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết hay không và lợi ích cổ phần này mang lại là gì ?

06/03/2018


CỔ PHẦN PHỔ THÔNG CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

CỔ PHẦN PHỔ THÔNG CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Tôi là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Lương Tâm. Tôi có thể chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập cho người khác không?

06/03/2018


CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Tôi sở hữu 15 % tổng số cổ phần phổ thông của công ty liên tục được 1 năm. Với tư cách là cổ đông phổ thông, tôi có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị hay không?

06/03/2018


CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

Công ty Cổ phần Quyết Thắng không phải là công ty cổ phần đại chúng. Công ty ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ. Công ty có phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh hay không?

06/03/2018


CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần Bạch Kim muốn tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần. Vậy, công ty có thể thực hiện theo hình thức nào?

06/03/2018


TIÊU CHUẨN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

TIÊU CHUẨN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Công ty tôi là Công ty cổ phần nhà nước. Công ty đang muốn bổ nhiệm kiểm soát viên. Tôi muốn ứng cử . Tiêu chuẩn của kiểm soát viên được quy định như thế nào?

06/03/2018


NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Công ty cổ phần nhà nước họp định kỳ Hội đồng thành viên.6 người tham dự.3 thành viên có cả chủ tịch đồng ý phương án 1,còn lại đồng ý phương án 2.Nghị quyết hội đồng thành viên phê duyệt phương án nào?

06/03/2018


GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tôi hiện đang là công chức. Hội đồng thành viên bổ nhiệm tôi làm giám đốc Doanh nghiệp Nhà nước. Vậy, tôi có quyền và nghĩa vụ gì trong hoạt động của công ty ?

06/03/2018


CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tôi là thành viên của Hội đồng thành viên Doanh nghiệp Nhà Nước. Hợp đồng mua bán của công ty có nhiều sai sót. Tôi có thể đề nghị tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên để lấy ý kiến hay không ?

06/03/2018


bttop