LĨNH VỰC DÂN SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Dân sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Dân sự, kiến thức Luật Dân sự, Tư vấn Luật Dân sự và Văn bản Pháp luật Dân sự.

Thẩm quyền, thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Thẩm quyền, thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Thẩm quyền, thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?

12/11/2018


Hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?

12/11/2018


Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?

12/11/2018


Bảo quản tài sản thi hành án dân sự

Bảo quản tài sản thi hành án dân sự

Việc bảo quản tài sản thi hành án dân sự được thực hiện bằng một trong các hình thức nào?

12/11/2018


Thực hiện ủy thác thi hành án dân sự

Thực hiện ủy thác thi hành án dân sự

Thực hiện ủy thác thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

12/11/2018


Thẩm quyền ủy thác thi hành án dân sự

Thẩm quyền ủy thác thi hành án dân sự

Thẩm quyền ủy thác thi hành án dân sự các cấp được pháp luật quy định như thế nào?

12/11/2018


Ủy thác thi hành án dân sự

Ủy thác thi hành án dân sự

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ủy thác thi hành án dân sự cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở.

12/11/2018


Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án dân sự

Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án dân sự

Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với tổ chức được thực hiện như thế nào?

09/11/2018


Kết thúc thi hành án dân sự

Kết thúc thi hành án dân sự

Kết thúc thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào? Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự xác nhận kết quả thi hành án dân sự không?

09/11/2018


Đình chỉ thi hành án dân sự

Đình chỉ thi hành án dân sự

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định đình chỉ thi hành án trong trường hợp nào?

09/11/2018


Tạm đình chỉ thi hành án dân sự

Tạm đình chỉ thi hành án dân sự

Thời hạn ra quyết định tạm đình thi hành án dân sự chỉ thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án.

08/11/2018


Thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án dân sự

Thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án dân sự

Thời hạn hoãn thi hành án dân sự theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án.

08/11/2018


Trường hợp hoãn thi hành án dân sự

Trường hợp hoãn thi hành án dân sự

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án dân sự trong trường hợp nào?

08/11/2018


Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án dân sự khi có nhiều người được thi hành án

Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án dân sự khi có nhiều người được thi hành án

Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện như thế nào?

07/11/2018


Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án dân sự

Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án dân sự

Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền thi hành án dân sự khác được pháp luật quy định như thế nào?

07/11/2018


Cưỡng chế thi hành án dân sự

Cưỡng chế thi hành án dân sự

Thời hạn tự nguyện thi hành án dân sự, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.

07/11/2018


Thời hạn tự nguyện thi hành án dân sự

Thời hạn tự nguyện thi hành án dân sự

Thời hạn tự nguyện thi hành án dân sự là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án dân sự.

07/11/2018


Xác định việc chưa có điều kiện thi hành án dân sự

Xác định việc chưa có điều kiện thi hành án dân sự

Căn cứ kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án dân sự.

07/11/2018


Trách nhiệm của cơ quan có liên quan trong việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Trách nhiệm của cơ quan có liên quan trong việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

07/11/2018


Xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Khi xác minh điều kiện thi hành án dân sự, Chấp hành viên có trách nhiệm như thế nào?

07/11/2018


bttop