LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh trung tâm trọng tài

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh trung tâm trọng tài

Chi nhánh của Trung tâm trọng tài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp nào? Thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh trung tâm trọng tài thực hiện như thế nào?

15/01/2019


Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài thương mại

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài thương mại

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài thương mại được quy định như thế nào?

15/01/2019


Các trường hợp thu hồi giấy phép thành lập của trung tâm trọng tài thương mại

Các trường hợp thu hồi giấy phép thành lập của trung tâm trọng tài thương mại

Các trường hợp thu hồi giấy phép thành lập của trung tâm trọng tài thương mại được quy định như thế nào?

15/01/2019


Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm trọng tài, được thành lập nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hoạt động trọng tài, đại diện cho Trung tâm trọng tài trong các giao dịch của Trung tâm.

15/01/2019


Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày quyết định lập Chi nhánh, Trung tâm trọng tài phải đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Chi nhánh.

15/01/2019


THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Trọng tài thương mại là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp thương mại hiện nay. Vậy thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài được quy định như thế nào?

11/10/2018


CHI PHÍ NGOÀI ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

CHI PHÍ NGOÀI ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Chi phí ngoài đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia được quy định như thế nào?

13/09/2018


KẾT CẤU GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

KẾT CẤU GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Kết cấu  giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia dùng để đặt hàng, giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện được quy định như thế nào?

13/09/2018


NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA

NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA

Giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia được xác định đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc nhất định. Vậy nguyên tắc xác định giá được quy định như thế nào?

13/09/2018


MẶT HÀNG KÊ KHAI GIÁ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

MẶT HÀNG KÊ KHAI GIÁ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Mặt hàng kê khai giá trong lĩnh vực nông nghiệp bao gồm: thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuốc tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản và các mặt hàng thực hiện bình ổn giá trong thời gian Nhà nước không áp dụng biện pháp đăng ký giá.

13/09/2018


MẶT HÀNG BÌNH ỔN GIÁ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

MẶT HÀNG BÌNH ỔN GIÁ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Mặt hàng bình ổn giá trong lĩnh vực nông nghiệp gồm: phân đạm urê, phân NPK; thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ; vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; muối ăn; thóc, gạo tẻ thường.

13/09/2018


QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ GIÁ

QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ GIÁ

Tất cả các thông tin, dữ liệu trước khi được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá phải được kiểm tra, rà soát, đánh giá và phân loại phù hợp. Vậy việc quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được quy định như thế nào?

13/09/2018


KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ GIÁ

KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ GIÁ

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được xây dựng phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về giá, điều hành kinh tế vĩ mô, điều tiết giá của Nhà nước; công khai thông tin về giá theo quy định của pháp luật. Vậy việc khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được quy định như thế nào?

13/09/2018


CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ GIÁ

CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ GIÁ

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được xây dựng phù hợp với kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ thông tin và định mức kinh tế - kỹ thuật. Vậy các bộ phận cấu thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được quy định như thế nào?

13/09/2018


NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ GIÁ

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ GIÁ

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá phải tuân thủ các nguyên tắc nhất định. Vậy nguyên tắc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được quy định như thế nào?

13/09/2018


NGUỒN THÔNG TIN PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ GIÁ

NGUỒN THÔNG TIN PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ GIÁ

Để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá phải cần đến các thông tin. Vậy nguồn thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về giá bao gồm những gì?

13/09/2018


CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ GIÁ BAO GỒM NỘI DUNG GÌ?

CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ GIÁ BAO GỒM NỘI DUNG GÌ?

Cơ quan quản lý nhà nước về giá ở trung ương bao gồm Bộ Tài chính và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; ở địa phương là Sở Tài chính các tỉnh có trách nhiệm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giá phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành, địa phương.

13/09/2018


CÁCH THỨC NIÊM YẾT GIÁ

CÁCH THỨC NIÊM YẾT GIÁ

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện niêm yết giá tại các địa điểm niêm yết giá theo quy định của pháp luật. Vậy cách thức niêm yết giá được thực hiện như thế nào?

13/09/2018


ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN NIÊM YẾT GIÁ

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN NIÊM YẾT GIÁ

Niêm yết giá là gì? Địa điểm  thực hiện niêm yết giá được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

13/09/2018


QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

Quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện kê khai giá được quy định như thế nào?

13/09/2018


bttop