LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHỨNG MINH CỦA ĐƯƠNG SỰ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHỨNG MINH CỦA ĐƯƠNG SỰ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Tôi là nguyên đơn trong vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, tôi có Quyền và nghĩa vụ chứng minh của đương sự của tôi được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Giám định về sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009?

05/04/2018


BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, HÀNG NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, HÀNG NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009?

04/04/2018


CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009?

04/04/2018


CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009 và có gì khác biệt so với luật sở hữu trí tuệ 2005?

04/04/2018


HÀNG HÓA GIẢ MẠO SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

HÀNG HÓA GIẢ MẠO SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ là gì? Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có được coi là là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ không?

04/04/2018


HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BỊ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH?

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BỊ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH?

Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào bị xử phạt hành chính?

04/04/2018


NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ KHI YÊU CẦU BIÊN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ KHI YÊU CẦU BIÊN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với những người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, khi yêu cầu biện pháp khẩn cấp tạm thời thì tôi có nghĩa vụ gì?

04/04/2018


ÁP DỤNG BIÊN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

ÁP DỤNG BIÊN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Tôi đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với những người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được pháp luật quy định như thế nào?

04/04/2018


BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, HÀNG NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, HÀNG NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009?

04/04/2018


THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VIỆC MIỄN TRỪ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CẠNH TRANH QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VIỆC MIỄN TRỪ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CẠNH TRANH QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Pháp luật quy định như thế nào về thẩm quyền quyết định việc miễn trừ?

16/03/2018


THÔNG BÁO VIỆC TẬP TRUNG KINH TẾ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

THÔNG BÁO VIỆC TẬP TRUNG KINH TẾ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Công ty tôi muốn sáp nhập doanh nghiệp với công ty A để cùng nhau phát triển, tạo ra thêm lợi nhuận. Vậy, chúng tôi có phải thông báo việc tập trung kinh tế cho cơ quan quản lý cạnh tranh không?

15/03/2018


TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI TẬP TRUNG KINH TẾ BỊ CẤM?

TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI TẬP TRUNG KINH TẾ BỊ CẤM?

Trường hợp tập trung kinh tế nào bị cấm? Trường hợp nào tập trung kinh tế bị cấm được hưởng miễn trừ?

15/03/2018


THẾ NÀO LÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP, HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP, MUA LẠI DOANH NGHIỆP, LIÊN DOANH GIỮA CÁC DOANH?

THẾ NÀO LÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP, HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP, MUA LẠI DOANH NGHIỆP, LIÊN DOANH GIỮA CÁC DOANH?

Thế nào là sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp , mua lại doanh nghiệp, liên doanh giữa các doanh nghiệp?

14/03/2018


THẾ NÀO LÀ TẬP TRUNG KINH TẾ?

THẾ NÀO LÀ TẬP TRUNG KINH TẾ?

Thế nào là tập trung kinh tế? Mua lại doanh nghiệp có phải là tập trung kinh tế không?

14/03/2018


THẾ NÀO LÀ QUẢNG CÁO NHẰM CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH?

THẾ NÀO LÀ QUẢNG CÁO NHẰM CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH?

Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh được hiểu như thế nào?

14/03/2018


THẾ NÀO LÀ CHỈ DẪN GÂY NHẦM LẪN, XÂM PHẠM BÍ MẬT KINH DOANH, ÉP BUỘC TRONG KINH DOANH ?

THẾ NÀO LÀ CHỈ DẪN GÂY NHẦM LẪN, XÂM PHẠM BÍ MẬT KINH DOANH, ÉP BUỘC TRONG KINH DOANH ?

Chỉ dẫn gây nhầm lẫn là gì? xâm phạm bí mật kinh doanh là gì và thế nào là ép buộc trong kinh doanh? Những hành vi này có phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh không?

14/03/2018


HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH?

HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH?

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm những hành vi gì? Bán hàng đa cấp bất chính có là hành vi cạnh trang không lành mạnh không?

14/03/2018


BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CẠNH TRANH QUY ĐỊNH NH THẾ NÀO?

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CẠNH TRANH QUY ĐỊNH NH THẾ NÀO?

Trong trường hợp nào sẽ bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ?

14/03/2018


THỦ TỤC THỰC HIỆN CÁC TRƯỜNG HỢP HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CẠNH TRANH QUY ĐỊNH NH THẾ NÀO?

THỦ TỤC THỰC HIỆN CÁC TRƯỜNG HỢP HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CẠNH TRANH QUY ĐỊNH NH THẾ NÀO?

Công ty tôi có tham gia thỏa thuận tập trung kinh tế nên muốn làm thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ. Vậy, thủ tục hưởng miễn trừ đối với thoả thuận tập trung kinh tế được thực hiện như thế nào?

14/03/2018


bttop