LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

THƯƠNG LƯỢNG – PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRONG KINH DOANH

THƯƠNG LƯỢNG – PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRONG KINH DOANH

Thương lượng nghĩa là gì? Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua việc các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, tự dàn xếp, tháo gỡ những bất đồng phát sinh để loại bỏ tranh chấp mà không cần có sự trợ giúp hay phán quyết của bất kỳ bên thứ ba nào.

10/05/2018


TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

Trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng?

05/04/2018


ĐỀN BÙ ĐỐI VỚI VIỆC BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

ĐỀN BÙ ĐỐI VỚI VIỆC BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

Tôi là chủ bằng bảo hộ và cơ quan có thẩm quyền đã bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng. Vậy đền bù đối với việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ được pháp luật quy định như thế nào?

05/04/2018


THẨM QUYỀN BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

THẨM QUYỀN BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

Thẩm quyền bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng?

05/04/2018


ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

Điều kiện bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng?

05/04/2018


CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

Tôi và hai người bạn là đồng chủ sở hữu quyền đối với giống cây trồng. Bây giờ tôi muốn chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng thì có phải xin ý kiến của hai người kia không?

05/04/2018


QUYỀN CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG GIỐNG CÂY TRỒNG ?

QUYỀN CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG GIỐNG CÂY TRỒNG ?

Tôi là chủ bằng bảo hộ giống cây trồng, bây giờ tôi muốn chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng. Vậy các bên trong hợp đồng chuyển giao có những quyền gì?

05/04/2018


CHỦ BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG CÓ NGHĨA VỤ GÌ?

CHỦ BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG CÓ NGHĨA VỤ GÌ?

Chủ bằng bảo hộ giống cây trồng có nghĩa vụ gì?

05/04/2018


THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VIỆC MIỄN TRỪ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CẠNH TRANH QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VIỆC MIỄN TRỪ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CẠNH TRANH QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Pháp luật quy định như thế nào về thẩm quyền quyết định việc miễn trừ?

16/03/2018


THÔNG BÁO VIỆC TẬP TRUNG KINH TẾ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

THÔNG BÁO VIỆC TẬP TRUNG KINH TẾ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Công ty tôi muốn sáp nhập doanh nghiệp với công ty A để cùng nhau phát triển, tạo ra thêm lợi nhuận. Vậy, chúng tôi có phải thông báo việc tập trung kinh tế cho cơ quan quản lý cạnh tranh không?

15/03/2018


TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI TẬP TRUNG KINH TẾ BỊ CẤM?

TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI TẬP TRUNG KINH TẾ BỊ CẤM?

Trường hợp tập trung kinh tế nào bị cấm? Trường hợp nào tập trung kinh tế bị cấm được hưởng miễn trừ?

15/03/2018


THẾ NÀO LÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP, HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP, MUA LẠI DOANH NGHIỆP, LIÊN DOANH GIỮA CÁC DOANH?

THẾ NÀO LÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP, HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP, MUA LẠI DOANH NGHIỆP, LIÊN DOANH GIỮA CÁC DOANH?

Thế nào là sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp , mua lại doanh nghiệp, liên doanh giữa các doanh nghiệp?

14/03/2018


THẾ NÀO LÀ TẬP TRUNG KINH TẾ?

THẾ NÀO LÀ TẬP TRUNG KINH TẾ?

Thế nào là tập trung kinh tế? Mua lại doanh nghiệp có phải là tập trung kinh tế không?

14/03/2018


THẾ NÀO LÀ QUẢNG CÁO NHẰM CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH?

THẾ NÀO LÀ QUẢNG CÁO NHẰM CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH?

Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh được hiểu như thế nào?

14/03/2018


THẾ NÀO LÀ CHỈ DẪN GÂY NHẦM LẪN, XÂM PHẠM BÍ MẬT KINH DOANH, ÉP BUỘC TRONG KINH DOANH ?

THẾ NÀO LÀ CHỈ DẪN GÂY NHẦM LẪN, XÂM PHẠM BÍ MẬT KINH DOANH, ÉP BUỘC TRONG KINH DOANH ?

Chỉ dẫn gây nhầm lẫn là gì? xâm phạm bí mật kinh doanh là gì và thế nào là ép buộc trong kinh doanh? Những hành vi này có phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh không?

14/03/2018


HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH?

HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH?

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm những hành vi gì? Bán hàng đa cấp bất chính có là hành vi cạnh trang không lành mạnh không?

14/03/2018


BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CẠNH TRANH QUY ĐỊNH NH THẾ NÀO?

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CẠNH TRANH QUY ĐỊNH NH THẾ NÀO?

Trong trường hợp nào sẽ bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ?

14/03/2018


THỦ TỤC THỰC HIỆN CÁC TRƯỜNG HỢP HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CẠNH TRANH QUY ĐỊNH NH THẾ NÀO?

THỦ TỤC THỰC HIỆN CÁC TRƯỜNG HỢP HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CẠNH TRANH QUY ĐỊNH NH THẾ NÀO?

Công ty tôi có tham gia thỏa thuận tập trung kinh tế nên muốn làm thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ. Vậy, thủ tục hưởng miễn trừ đối với thoả thuận tập trung kinh tế được thực hiện như thế nào?

14/03/2018


HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH?

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH?

Công ty tôi có tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nên muốn làm thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ. Vậy, Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh bao gồm những gì?

13/03/2018


AI CÓ QUYỀN KIẾN NGHỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH?

AI CÓ QUYỀN KIẾN NGHỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH?

Ai có quyền kiến nghị áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh?

13/03/2018


bttop