KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

14/08/2018


NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. Vậy Nghị quyết của hội nghị chủ nợ bao gồm những nội dung nào?

14/08/2018


ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG THỦ TỤC PHÁ SẢN

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG THỦ TỤC PHÁ SẢN

Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

14/08/2018


LẬP DANH SÁCH NGƯỜI MẮC NỢ

LẬP DANH SÁCH NGƯỜI MẮC NỢ

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải lập danh sách những người mắc nợ doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Vậy việc lập danh sách người mắc nợ sẽ được tiến hành như thế nào?

14/08/2018


HỘI NGHỊ CHỦ NỢ ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ NÀO?

HỘI NGHỊ CHỦ NỢ ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ NÀO?

Hội nghị chủ nợ được tổ chức theo một trình tự nhất định theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo được tối đa các quyền lợi hợp pháp cho các bên liên quan khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

14/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng thì thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm nội dung gì?

08/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết và có để lại thừa kế cho một người khác làm chủ sở hữu vậy thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện như nào?

07/08/2018


THỦ TỤC THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TỤC THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179.

07/08/2018


THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ NÊN

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ NÊN

Khi tiếp nhận thêm thành viên mới thì thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật hiện hành được thực hiện như nào?

07/08/2018


THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần theo pháp luật hiện hành?

06/08/2018


THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH

Dưới đây là tư vấn của công ty Luật Huy Thành về thủ tục thay đổi thành viên hợp danh theo quy định pháp luật hiện hành.

06/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành?

06/08/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng theo pháp luật hiện hành.

06/08/2018


HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LĨNH VỰC GIÁ

HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LĨNH VỰC GIÁ

Nhà nước thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường; tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện các vấn đề liên quan đến giá, các cơ quan, cá nhân, tổ chức phải lưu ý đến các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá.

04/07/2018


CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty cổ phần có thể được chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Vậy thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện như thế nào?

03/07/2018


CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN SANG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN SANG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Việc chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên được thực hiện theo những phương thức nào? Thủ tục thực hiện chuyển đổi được quy định như thế nào?

03/07/2018


CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Vấn đề chuyển đổi công ty chính là thay đổi loại hình pháp lý của công ty. Khi bị chuyển đổi, doanh nghiệp bị chuyển đổi sẽ phải thực hiện những thủ tục nhất định. Vậy việc chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần được quy định như thế nào?

03/07/2018


QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Việc quản lý doanh nghiệp tư nhân là một trong những vấn đề rất quan trọng, liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vậy trong doanh nghiệp tư nhân, việc quản lý doanh nghiệp được quy định như thế nào?

03/07/2018


VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vậy vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?

03/07/2018


bttop