KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ?

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ?

Khi trở thành thành viên hợp danh của công ty hợp danh, các cá nhân sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

29/06/2018


ĐIỀU HÀNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH

ĐIỀU HÀNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH

Việc điều hành kinh doanh của công ty hợp danh là một vấn đề rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty. Việc điều hành kinh doanh có ảnh hưởng rất lớn đến việc quản lý, điều hành và phân chia lợi nhuận. Vậy việc điều hành kinh doanh của công ty hợp danh được quy định như thế nào?

29/06/2018


CÔNG KHAI THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG KHAI THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN

Việc công khai thông tin công ty cổ phần là một hoạt động bắt buộc trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vậy việc công khai thông tin của công ty cổ phần được quy định như thế nào?

22/06/2018


TRÌNH BÁO CÁO HÀNG NĂM TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

TRÌNH BÁO CÁO HÀNG NĂM TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần trong quá trình hoạt động phải thực hiện hoạt động báo cáo hàng năm. Vậy việc trình báo cáo hằng năm của công ty cổ phần được thực hiện như thế nào?

22/06/2018


KIỂM SOÁT VIÊN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

KIỂM SOÁT VIÊN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần có từ 03 đến 05 thành viên là các  kiểm soát viên. Để trở thành Kiểm soát viên trong công ty cổ phần phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật.

22/06/2018


BAN KIỂM SOÁT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

BAN KIỂM SOÁT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Ban kiểm soát  trong công ty cổ phần có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

22/06/2018


HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HOẶC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHẤP THUẬN

HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HOẶC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHẤP THUẬN

Trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần, có nhiều hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị chấp thuận.

22/06/2018


QUYỀN KHỞI KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC,TỔNG GIÁM ĐỐC

QUYỀN KHỞI KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC,TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong các trường hợp nhất định.

22/06/2018


NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?

NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?

Việc xác định trách nhiệm của người quản lý công ty trong công ty cổ phần được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

22/06/2018


CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN TRONG CÔNG TY CỔ PHẨN

CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN TRONG CÔNG TY CỔ PHẨN

Việc công khai các lợi ích liên quan trong công ty cổ phần được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Nếu Điều lệ công ty không có quy định chặt chẽ hơn thì áp dụng quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

22/06/2018


TIỀN LƯƠNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

TIỀN LƯƠNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là một trong 5 loại hình doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp năm 2014. Trong quá trình sử dụng lao động, công ty cổ phần cũng phải thực hiện trả lương theo quy định của pháp luật lao động về tiền lương. Vấn đề tiền lương trong công ty cổ phần bao gồm các vấn đề như sau:

22/06/2018


GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

Trong công ty cổ phần, Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Vậy chế độ Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty cổ phần được quy định như thế nào?

22/06/2018


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỊ MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM VÀ BỔ SUNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP NÀO?

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỊ MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM VÀ BỔ SUNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP NÀO?

Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần có từ 03 đến 11 thành viên. Vậy thành viên hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung trong các trường hợp nào?

22/06/2018


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Vậy biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần bao gồm những nội dung gì?

22/06/2018


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

Trong công ty cổ phần có chức danh chủ tịch hội đồng quản trị. Vậy chủ tịch Hội đồng quản trị do ai bầu? Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ gì?

22/06/2018


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

22/06/2018


HIỆU LỰC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HIỆU LỰC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất trong công ty cổ phần. Các quyết định cả Đại hội đồng cổ đông được thể hiện dưới dạng các Nghị quyết. Vậy hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thể hiện như thế nào?

22/06/2018


YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần có thể bị hủy bỏ theo yêu cầu của các chủ thể có quyền yêu cầu hủy bỏ. Vậy yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được quy định như thế nào?

21/06/2018


BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Vậy biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần được lập như thế nào?

21/06/2018


LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần được thực hiện theo Điều lệ công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

21/06/2018


bttop