LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm giáo dục của cơ sở giáo dục đối với người khuyết tật được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm chăm sóc sức khỏe của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người khuyết tật được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về hành vi bị nghiêm cấm đối với người khuyết tật được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHI TRẢ TRỢ CẤP

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHI TRẢ TRỢ CẤP

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội được quy định như thế nào?

04/10/2018


VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội được quy định như thế nào?

04/10/2018


XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ HƯỞNG CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ, CỨU TRỢ XÃ HỘI

XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ HƯỞNG CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ, CỨU TRỢ XÃ HỘI

Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định về hồ sơ hưởng chính sách bảo trợ, cứu trợ xã hội được quy định như thế nào?

04/10/2018


THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Khiếu nại quyết định kỷ luật là gì? Và thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức được thực hiện như thế nào?

02/10/2018


THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật có hiệu lực thi hành ngay. Vậy việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật được thực hiện như thế nào?

02/10/2018


XEM XÉT LẠI VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT

XEM XÉT LẠI VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT

Khi phát hiện việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền phải thực hiền xem xét lại vụ việc. Vậy việc xem xét lại việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật được quy định như thế nào?

02/10/2018


CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi có quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại theo một trong các hình thức quy định pháp luật.

02/10/2018


TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. Vậy trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai được quy định như thế nào?

02/10/2018


THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại. Vậy thẩm quyền giải quyết khiếu nại được quy định như thế nào?

02/10/2018


QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA LUẬT SƯ, TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA LUẬT SƯ, TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Luật sư, trợ giúp viên pháp lý có  thể tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại theo quy định. Vậy quyền, nghĩa vụ của luật sư, trợ giúp viên pháp lý trong giải quyết khiếu nại được quy định như thế nào?

02/10/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. Vậy quyền và nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần hai được quy định như thế nào?

02/10/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính. Vậy quyền và nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần đầu được quy định như...

02/10/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI

Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại. Vậy quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại được quy định như thế nào?

02/10/2018


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI

Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại. Vậy quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại được quy định như thế nào?

02/10/2018


NGHĨA VỤ CHỊU ÁN PHÍ PHỤC THẨM TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

NGHĨA VỤ CHỊU ÁN PHÍ PHỤC THẨM TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Nghĩa vụ nộp án phí phúc thẩm thuộc về đương sự. Đương sự kháng cáo phải nộp án phí phúc thẩm, nếu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo.

13/08/2018


NGHĨA VỤ NỘP ÁN PHÍ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

NGHĨA VỤ NỘP ÁN PHÍ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Nghĩa vụ nộp án phí thuộc về đương sự. Đương sự phải chịu án phí sơ thẩm nếu yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận

13/08/2018


bttop